ВАТ "Екогазсервіс"

Код за ЄДРПОУ: 13706150
Телефон: 0457141353
e-mail: ekogaz_vat@ukr.net
Юридична адреса: 08623 Київська обл., Васильківський р-н, смт. Калинівка, вул. Залізнична, 168
 
Дата розміщення: 30.04.2013

Річний звіт за 2012 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 31.12.2012
Підприємство Вiдкрите акцiонерне товариство "Василькiвська фiрма "ЕКОГАЗСЕРВIС" за ЄДРПОУ 13706150
Територія   за КОАТУУ 3221455800
Орган державного управління   за СПОДУ 06024
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 40.22.0
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності
Одиниця виміру тис. грн.    

Звіт про власний капітал
за 2012 рік

Форма N 4 Код за ДКУД 1801005
Стаття Код Статутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капітал Інший додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток Неоплачений капітал Вилучений капітал Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Залишок на початок року 010 337 0 0 753 257 760 0 0 2107
Коригування:
Зміна облікової політики 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 050 337 0 0 753 257 760 0 0 2107
Переоцінка активів:
Дооцінка основних засобів 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка основних засобів 070 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка незавершеного будівництва 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка незавершеного будівництва 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка нематеріальних активів 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка нематеріальних активів 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Використання дооцінки необоротних активів 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 0 0 0 0 0 76 0 0 76
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди) 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до Резервного капіталу 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі:
Списання невідшкодованих збитків 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Безкоштовно отримані активи 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін в капіталі 290 0 0 0 0 0 76 0 0 76
Залишок на кінець року 300 337 0 0 753 257 836 0 0 2183

Примітки: Розкриття iнформацiї про власний капiтал Товариства та вiдповiдностi вартостi чистих активiв вимогам законодавства. Станом на 31.12.12 р. загальна сума власного капiталу складає 2183 тис.грн. та має наступну структуру: Статутний капiтал. 31.12.12 р.: 337 тис.грн. Додатковий капiтал. 31.12.12 р.: 753 тис.грн. Резервний капiтал. 31.12.12 р.: 257 тис.грн. Нерозподiлений прибуток. 31.12.12 р.: 836 тис.грн. Розмiр зареєстрованого статутного капталу складає 337 250 грн. Статутний капiтал товариства подiлено на 1349000 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 копiйок кожна. Акцiї Товариства iснують в бездокументарнiй формi (Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй за рег. № 428/10/1/10дата реєстрацiї 23.09.10 р. видано ДКЦПФР). Випущенi акцiї оплаченi повнiстю Станом на 31.12. 2012 року акцiї розподiленi наступним чином: Юридична особа володiє 13,9 % СК Фiзичнi особи володiють 86,1 % СК, в т.ч. Бiльше 10% СК: ТОВ "Пропан-сервiс" - 13,86 % Залюбовський Микола Антонович - 26,35% Залюбовський Олександр Миколайович - 21,36% Емiсiї акцiй в 2012 роцi не було. Викупу власних акцiй в 2012роцi не було. Додатковий капiтал станом на 31.12.12 р. в сумi 753 тис.грн. сформований за рахунок проведеної дооцiнки основних засобiв. Станом на 31.12.12 р. сума нерозподiленого прибутку склала 836тис.грн., що бiльше показника 31.12.11р. на 76тис.грн. за рахунок чистого прибутку звiтного року.


Керівник

 

(підпис)

Фiалко В.Д.

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Степанчук Т.В.