ВАТ "Екогазсервіс"

Код за ЄДРПОУ: 13706150
Телефон: 0457141353
e-mail: ekogaz_vat@ukr.net
Юридична адреса: 08623 Київська обл., Васильківський р-н, смт. Калинівка, вул. Залізнична, 168
 
Дата розміщення: 30.04.2013

Річний звіт за 2012 рік

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Фiнансова звiтнiсть складена на основi мiжнародних стандартiв, на основi бухгалтерського облiку згiдно українського законодавства шляхом трансформацiї з внесенням коригувань, проведенням перекласифiкацiї статей з метою достовiрного представлення iнформацiї згiдно вимог МСФО. Примiтки до промiжної фiнансової звiтностi ВАТ "Василькiвська фiрма "Екогазсервiс" за 2012 рiк Змiни в облiковiй полiтицi. Датою переходу на МСФЗ є 01.01.2012 року. 1.1. Основнi засоби: При первiсному визнаннi основнi засоби вiдображаються за придбанням або створенням. Пiсля визнання основнi засоби облiковуються за iсторичною вартiстю за мiнусом суми амортизацiї. Амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом протягом очiкуваних строкiв корисної служби активiв. Базою для нарахування амортизацiї дiючих основних засобiв є їх первинна вартiсть. Визнання основного засобу в фiнансовiй звiтностi припиняється при вибуттi або коли одержання економiчної вигоди вiд його подальшого використання не очiкується. Незавершене будiвництво облiковується за первiсною вартiстю за вирахуванням можливого знецiнення. Незавершене будiвництво не пiдлягає амортизацiї до моменту введення в експлуатацiю. Прибуток чи збиток при списаннi включається в звiт про прибутки та збитки у звiтному роцi, коли визнання активу було припинене. Витрати на ремонт вiдображаються у звiтi про прибуток й збиток в момент їх виникнення. Дооцiнка та переоцiнка основних засобiв не проводилась. 1.2. Нематерiальнi активи: Нематерiальнi активи включають придбане Товариством програмне забезпечення,що використовується для надання послуг та адмiнiстрування. Облiк здiйснюється на основi iсторичної вартостi. Капiталiзованi витрати амортизуються за прямолiнiйним методом протягом строку корисної експлуатацiї(вiд 5 до 10 рокiв). 1.3. Запаси: Запаси вiдображаються в бухгалтерському облiку i звiтностi за найменшою з двох оцiнок - первiсною вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. Собiвартiсть одиницi запасiв при вибуттi визначається на пiдставi методу ФIФО, тобто по собiвартостi перших за часом надходження запасiв. 1.4. Грошовi кошти: Грошовi кошти, їх еквiваленти включають грошовi кошти на банкiвських рахунках, готiвку в касi. 1.5. Дебiторська заборгованiсть: Дебiторська заборгованiсть визнається як фiнансовий актив , якщо iснує можливiсть одержання Товариством майбутнiх економiчних вигiд i може бути вiрогiдно визначена її сума. Величина резерву сумнiвних боргiв визначається на основi платоспроможностi окремих дебiторiв. 1.6. Визнання доходiв та витрат: Дохiд визнається , коли є впевненiсть , що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигод i суму доходу може бути достовiрно визначена. Сума доходу визначається як справедлива вартiсть отриманого доходу. Реалiзацiя товарiв. Доход вiд реалiзацiї визнається, коли значнi ризики та вигоди, пов'язанi з правом власностi на товари, переходять до покупця, як правило, при вiдвантаженнi товарiв. Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. Витрати, понесенi у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що й вiдповiднi доходи. 1.7. Податок на прибуток. Поточний податок на прибуток розраховується у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства та визначається на основi доходiв, що пiдлягають оподаткуванню, та витрат, якi вираховуються з метою оподаткування. Поточнi податковi активи та зобов'язання за поточнi та минулi перiоди визнаються у сумi, яка передбачена до вiдшкодування вiд податкових органiв або сплати податковим органам. Вiдстрочений податок на прибуток нараховується за методом балансових зобов'язань за всiма тимчасовими рiзницями на дату складання балансу мiж балансовою вартiстю активiв та зобов'язань для цiлей фiнансового облiку i вартiстю, що приймається до уваги в податковому облiку. Активи й зобов'язання по вiдстроченим податкам визначаються з використанням ставок оподаткування, якi, як передбачається будуть застосованi в тому перiодi, коли активи будуть реалiзованi, а зобов'язання погашенi, грунтуючись на ставках оподаткування, якi фактично встановленi на звiтну дату. Протягом 2012 року ставка податку на прибуток складала 21%. В Українi iснують також iншi податки, якi Товариство сплачує в процесi своєї дiяльностi. Цi податки включенi до складу операцiйних витрат. 1.8 Стандарти, якi були застосованi для складання фiнансової звiтностi та якi дають певне уявлення про достовiрнiсть та повноту фiнансової звiтностi за 2012 рiк. МСФЗ №1 Перше застосування МСФЗ, МСФЗ№16 Основнi засоби, МСФЗ №38 Нематерiальнi активи, МСФЗ №2 Запаси, МСФЗ №37 Забезпечення , умовнi зобов'язання та умовнi активи, МСФЗ №19 Виплати працiвникам, МСФЗ №18 Дохiд, МСФЗ №12 Податок на прибуток, Майбутнi змiни в облiковiй полiтицi не передбачаються. Примiтки до узгодження Звiту про фiнансовий стан за 2012 року 1. Перекласифiкацiя Незавершених капiтальних iнвестицiй (р.020 Балансу) на Первiсну вартiсть основних засобiв (р.031 Балансу) в сумi 43тис.грн. 2. Перекласифiкацiя Витрат майбутнiх перiодiв (р.270 Балансу) на Поточну дебiторську заборгованiсть за виданими авансами (р 180 балансу) в сумi 9тис.грн. Узгодження загального сукупного прибутку/збитку за 2012рiк Примiтка Стаття Значення за ПБО Вплив переходу на МСФЗ Значення за МСФЗ 1. Доход (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг). Значення за ПБО: 4856. Значення за МСФЗ: 4856. 1. Податок на додану вартiсть. Значення за ПБО: -760. Значення за МСФЗ: -760. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг). Значення за ПБО: 3231. Значення за МСФЗ: 3231. Валовий: прибуток: -. збиток: -. Iншi операцiйнi доходи. Значення за ПБО: 169. Значення за МСФЗ: 169. Адмiнiстративнi витрати. Значення за ПБО: 676. Значення за МСФЗ: 676. 2. Витрати на збут. Значення за ПБО: 122. Значення за МСФЗ: 122. 2. Iншi операцiйнi витрати. Значення за ПБО: 89. Значення за МСФЗ: 89. Фiнансовi результати вiд операцiйної дiяльностi: -. прибуток. Значення за ПБО: 147. Значення за МСФЗ: 147. збиток: -. Доход вiд участi в капiталi: -. Iншi фiнансовi доходи: -. 4. Iншi доходи: -. Фiнансовi витрати: -. Втрати вiд участi в капiталi: -. 3. Iншi витрати: -. Фiнансовi результати до оподаткування вiд звичайної дiяльностi, що триває: прибуток. Значення за ПБО: 147. Значення за МСФЗ: 147. збиток: -. 4. Податок на прибуток. Значення за ПБО: 71. Значення за МСФЗ: 71. Фiнансовi результати пiсля оподаткування вiд звичайної дiяльностi, що триває: прибуток. Значення за ПБО: 76. Значення за МСФЗ: 76. збиток: -. 3. Надзвичайнi витрати Фiнансовий результат вiд припиненої дiяльностi пiсля оподаткування: -. прибуток: -. збиток: -. Чистий загальний прибуток за рiк. Значення за ПБО: 76. Значення за МСФЗ: 76. 5. Iнший сукупний прибуток: Фiнансовi iнвестицiї: Результат асоцiйованих компанiй: -. Основнi засоби: Переоцiнка: -. Податок на прибуток за компонентами iншого сукупного прибутку: -. Iнший сукупний прибуток пiсля оподаткування: -. Загальний сукупний прибуток за рiк: -. 3. Звiт про рух грошових коштiв Звiт про рух грошових коштiв, вiдповiдно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 4 "Звiт про рух грошових коштiв", затвердженого наказом МФУ вiд 31.03.99 р. № 87, складається прямим методом. Iстотних рiзниць мiж статтями Звiту про рух грошових коштiв, складеного за вимогами українського положення (стандарту), та Мiжнародним стандартом бухгалтерського облiку 7 "Звiти про рух грошових коштiв" немає. Перше застосування МСФЗ. Дана фiнансова звiтнiсть за рiк,що завершився 31 грудня 2012 року,є попередньою фiнансовою звiтнiстю Товариства,що пiдготовлена в рамках переходу на МСФЗ. Товариство приймає МСФЗ як основу для пiдготовки фiнансової звiтностi. Товариство пiдготувало фiнансову звiтнiсть на основi принципiв МСФЗ, як зазначено у облiковiй полiтицi. При пiдготовцi даної фiнансової звiтностi вступний звiт про фiнансовий стан був пiдготовлений на 01.01.2012року,дату переходу Товариства на МСФЗ. Керiвник Фiалко В.Д. Головний бухгалтер Степанчук Т.В.

д/н

д/н

д/н