ВАТ "Екогазсервіс"

Код за ЄДРПОУ: 13706150
Телефон: 0457141353
e-mail: ekogaz_vat@ukr.net
Юридична адреса: 08623 Київська обл., Васильківський р-н, смт. Калинівка, вул. Залізнична, 168
 
Дата розміщення: 30.04.2013

Річний звіт за 2012 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 31.12.2012
Підприємство Вiдкрите акцiонерне товариство "Василькiвська фiрма "ЕКОГАЗСЕРВIС" за ЄДРПОУ 13706150
Територія   за КОАТУУ 3221455800
Орган державного управління   за СПОДУ 06024
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 40.22.0
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності v
Одиниця виміру тис. грн.    

Звіт про фінансові результати
за 2012 рік

Форма N 2 Код за ДКУД 1801003

I. Фінансові результати

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 4856 0
Податок на додану вартість 015 760 0
Акцизний збір 020 0 0
025 0 0
Інші вирахування з доходу 030 0 0
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 4096 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 3231 0
Валовий:
прибуток 050 865 0
збиток 055 0 0
Інші операційні доходи 060 169 0
Вписуваний рядок - У т. ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061 0 0
Адміністративні витрати 070 676 0
Витрати на збут 080 122 0
Інші операційні витрати 090 89 0
Вписуваний рядок - У т. ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 0 0
Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток 100 147 0
збиток 105 0 0
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 0 0
Інші доходи(1) 130 0 0
Фінансові витрати 140 0 0
Втрати від участі в капіталі 150 0 0
Інші витрати 160 0 0
Вписуваний рядок - Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
прибуток 170 147 0
збиток 175 0 0
Вписуваний рядок - У т. ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0
Вписуваний рядок - У т. ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 0 0
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 71 0
Вписуваний рядок - Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльност 185 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:
прибуток 190 76 0
збиток 195 0 0
Надзвичайні:
доходи 200 0 0
витрати 205 0 0
Податки з надзвичайного прибутку 210 0 0
Вписуваний рядок - Частка меншості 215 0 0
Чистий:
прибуток 220 76 0
збиток 225 0 0
Вписуваний рядок - Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0
З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою 131 0

II. Елементи операційних витрат

Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 187 0
Витрати на оплату праці 240 1111 0
Відрахування на соціальні заходи 250 457 0
Амортизація 260 105 0
Інші операційні витрати 270 526 0
Разом 280 2386 0

III. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 0 0
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 0 0
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0

Примітки: Фiнансовi результати дiяльностi Товариства вiдображенi у попереднiй фiнансовiй звiтностi є реальними. Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, послуг) визнається, якщо покупцю переданi ризики i вигоди, пов'язанi з правом власностi на продукцiю; якщо сума доходу (виручка) може бути достовiрно визначена, iснує впевненiсть, що внаслiдок операцiї станеться збiльшення економiчних вигiд пiдприємства, а витрати, пов'язанi з даною операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi. Основним видом доходу Товариства є дохiд вiд реалiзацiї продукцiї. Доходи, отриманi Товариством за 2012 рiк складаються з: Чистий дохiд вiд реалiзацiї (без ПДВ): 4096 тис.грн. Iншi операцiйнi доходи: 169 тис.грн. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї за перiод з 01.01.2012 року по 31.12.2012 року складає 3231тис.грн. Структура iнших витрат Товариства, понесених за рiк, що закiнчився 31.12.12 р., має вигляд: Адмiнiстративнi витрати. 31.12.12 р.: 676 тис.грн. Витрати на збут. 31.12.12 р.: 122 тис.грн. Iншi операцiйнi витрати. 31.12.12 р.: 89 тис.грн. Операцiйнi витрати за елементами станом на 31.12.12 р. мають наступну структуру, тис.грн. Показник: Матерiальнi витрати: 187 тис.грн. Витрати на оплату працi: 1111 тис.грн. Вiдрахування на соцiальнi заходи: 457 тис.грн. Амортизацiя: 105 тис.грн. Iншi операцiйнi витрати: 526 тис.грн. Всього операцiйнi витрати: 2386 тис.грн. Податок на прибуток за сiчень-грудень 2012 року становив 71 тис.грн. За звiтний перiод Товариство отримало чистий прибуток в сумi 76 тис.грн. Товариство є платником податку на прибуток пiдприємств на загальних пiдставах. Податковий облiк витрат вiдповiдає нормам Податкового кодексу України.


Керівник

 

(підпис)

Фiалко В.Д.

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Степанчук Т.В.