ВАТ "Екогазсервіс"

Код за ЄДРПОУ: 13706150
Телефон: 0457141353
e-mail: ekogaz_vat@ukr.net
Юридична адреса: 08623 Київська обл., Васильківський р-н, смт. Калинівка, вул. Залізнична, 168
 
Дата розміщення: 30.04.2013

Річний звіт за 2012 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 31.12.2012
Підприємство Вiдкрите акцiонерне товариство "Василькiвська фiрма "ЕКОГАЗСЕРВIС" за ЄДРПОУ 13706150
Територія   за КОАТУУ 3221455800
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління   за СПОДУ 06024
Вид економічної діяльності за КВЕД 40.22.0
Середня кількість працівників 23    
Одиниця виміру тис. грн.    
Адреса 08623, Україна, Київська обл., Василькiвський р-н, смт. Калинiвка, вулиця Залiзнична, 168
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА
на 31.12.2012

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість 010 0 0
первісна вартість 011 0 0
накопичена амортизація 012 0 0
Незавершені капітальні інвестиції 020 0 0
Основні засоби:
залишкова вартість 030 1008 1016
первісна вартість 031 3667 3780
знос 032 2659 2764
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
первісна вартість 036 0 0
накопичена амортизація 037 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
інші фінансові інвестиції 045 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
Вписуваний рядок - Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
Вписуваний рядок - Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
Вписуваний рядок - Знос інвестиційної нерухомості 057 0 0
Відстрочені податкові активи 060 0 0
Вписуваний рядок - Гудвіл 065 0 0
Інші необоротні активи 070 114 114
Вписуваний рядок - Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом I 080 1122 1130
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 570 877
Поточні біологічні активи 110 0 0
Незавершене виробництво 120 0 0
Готова продукція 130 0 0
Товари 140 0 0
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 421 359
первісна вартість 161 421 359
резерв сумнівних боргів 162 0 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом 170 9 0
за виданими авансами 180 8 8
з нарахованих доходів 190 0 0
із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 0 0
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230 645 109
у тому числі в касі 231 0 0
в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 0 31
Усього за розділом II 260 1653 1384
III. Витрати майбутніх періодів 270 0 0
Вписуваний рядок - IV. Необоротні активи та групи 275 0 0
Баланс 280 2775 2514


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 337 337
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 753 753
Резервний капітал 340 257 257
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 760 836
Неоплачений капітал 360 (0) (0)
Вилучений капітал 370 (0) (0)
Вписуваний рядок - Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього за розділом I 380 2107 2183
Вписуваний рядок - Частка меншості 385 0 0
II. Забезпечення таких витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 0 0
Інші забезпечення 410 0 0
Вписуваний рядок - Сума страхових резервів 415 0 0
Вписуваний рядок - Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
Цільове фінансування(2) 420 0 0
Усього за розділом II 430 0 0
III. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків 440 0 0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 0 0
Відстрочені податкові зобов'язання 460 0 0
Інші довгострокові зобов'язання 470 0 0
Усього за розділом III 480 0 0
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0 0
Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 360 111
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів 540 0 0
з бюджетом 550 72 62
з позабюджетних платежів 560 0 0
зі страхування 570 40 21
з оплати праці 580 82 48
з учасниками 590 0 0
із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Вписуваний рядок - Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 114 89
Усього за розділом IV 620 668 331
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 2775 2514
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги 421 0

Примітки: Станом на 31.12.2012 року загальнi активи Товариства в порiвняннi з даними на початок року зменшились на 261 тис.грн. i складають 2514 тис.грн. Згiдно наказу про облiкову полiтику, встановлену на Товариствi, iнвентаризацiя наявностi товарно-матерiальних цiнностей, основних засобiв та розрахункiв проводиться вiдповiдно до вимог "Iнструкцiї по iнвентаризацiї основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв i документiв та розрахункiв", затвердженої Наказом мiнiстерства фiнансiв України №69 вiд 11.08.94року. Рiчна iнвентаризацiя основних засобiв, товарно-матерiальних цiнностей, проводилась станом на 01.01.2013 року (Наказ № 53/А вiд 30.11.2012року). Облiк основних засобiв та їх зносу: Облiк наявних у Товариства основних засобiв ведеться у вiдповiдностi з вимогами МСФЗ (IAS) 16 "Основнi засоби", згiдно з редакцiєю МСФЗ, яка дiяла на 31.12.2012 р. За сiчень-грудень 2012 р. знос основних засобiв нараховувався прямолiнiйним методом. Лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв визнана на рiвнi нульового значення. Переоцiнка основних засобiв у 2012 роцi в Товариствi не проводилась. Станом на 31.12.12 р. є наступнi групи основних засобiв. Будинки та споруди. Первiсна вартiсть, тис.грн.: 2874. Знос, тис.грн.: 2137. Залишкова вартiсть, тис.грн.: 737. Машини та обладнання. Первiсна вартiсть, тис.грн.: 822. Знос, тис.грн.: 558. Залишкова вартiсть, тис.грн.: 264. Транспортнi засоби. Первiсна вартiсть, тис.грн.: 49. Знос, тис.грн.: 43. Залишкова вартiсть, тис.грн.: 6. Прилади, iнвентар, меблi. Первiсна вартiсть, тис.грн.: 31. Знос, тис.грн.: 24. Залишкова вартiсть, тис.грн.: 7. Малоцiннi необоротнi активи. Первiсна вартiсть, тис.грн.: 4. Знос, тис.грн.: 2. Залишкова вартiсть, тис.грн.: 2. Всього. Первiсна вартiсть, тис.грн.: 3780. Знос, тис.грн.: 2764. Залишкова вартiсть, тис.грн.: 1016. Залишкова вартiсть основних засобiв, що тимчасово не використовуються на 31.12.12 р. складає 159тис.грн. Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв складає 445тис.грн. Основнi засоби цiлiсних орендованих комплексiв 186тис.грн. Згiдно прийнятої облiкової полiтики Товариства до основних засобiв вiдносяться матерiальнi активи, якi пiдприємство утримує з метою використання їх у процесi виробництва або постачання товарiв, надання послуг, здавання в оренду iншим особам або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року (або операцiйного циклу, якщо вiн довший за рiк). До складу малоцiнних необоротних матерiальних активiв (МНМА) вiдносяться матерiальнi цiнностi, що призначаються для використання у господарськiй дiяльностi протягом перiоду, який бiльше одного року з дати введення в експлуатацiю таких матерiальних цiнностей, та вартiсть яких не перевищує 2,5 тис.грн. Знос по малоцiнним необоротним активам в бухгалтерському облiку нараховується у першому мiсяцi використання об'єкта в розмiрi 50% його вартостi, а решта 50 % - в мiсяцi вибуття об'єкта. Первiсна вартiсть НМНА станом на 31.12.2012 р. складає 31 тис.грн. Облiк нематерiальних активiв та накопиченої амортизацiї Станом на 31.12.2012 року залишкова вартiсть нематерiальних активiв складає 0 тис.грн. Нематерiальнi активи облiковують по iсторичнiй (фактичнiй) собiвартостi з урахуванням нарахованого зносу. Знос нараховується прямолiнiйно, виходячи з термiну корисного використання нематерiального активу. Термiн корисного використання встановлюється згiдно правовстановлюючих документiв. Лiквiдацiйна вартiсть нематерiальних активiв в Товариствi визнана на рiвнi нульового значення. Облiк iнших необоротних активiв Iншi необоротнi активи станом на 31.12.2012 року складають 114тис.грн. Облiк запасiв Станом на 31.12.12 р. вартiсть запасiв складає 877тис.грн. Структура запасiв за рiк, що закiнчився 31.12.12 р.: Виробничi запаси. 31.12.12, тис.грн.: 877. 01.01.12, тис.грн.: 570. Всього запасiв. 31.12.12, тис.грн.: 877. 01.01.12, тис.грн.: 570. Облiк дебiторської заборгованостi Станом на 31.12.12 р. дебiторська заборгованiсть складає 359 тис.грн., в т.ч.: за товари, роботи, послуги (чиста реалiзацiйна вартiсть): 359 тис.грн. резерв сумнiвних боргiв -. Основними дебiторами Товариства станом на 31.12.12 р. є наступнi ТОВ "Пропан-премiум" (35181263). Заборгованiсть, тис.грн.: 204. ТОВ "Пропан-сервiс" ( 32214510). Заборгованiсть, тис.грн.: 38. ТОВ "Трипiльський пакувальний комбiнат" (31826484). Заборгованiсть, тис.грн.: 46. Наказом про облiкову полiтику Товариства передбачено формування резерву сумнiвних боргiв. Величина сумнiвних боргiв визначається, виходячи з платоспроможностi окремих дебiторiв, питомої ваги безнадiйних боргiв у чистому доходi вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв, робiт, послуг на умовах наступної оплати або на основi класифiкацiї дебiторської заборгованостi. Розмiр створеного резерву сумнiвних боргiв станом на 31.12.2012 року (рядок 162 роздiлу II Активу Балансу) складає 0,0 тис.грн. Iнвентаризацiя розрахункiв з дебiторами та кредиторами проведена на пiдставi у вiдповiдностi з вимогами Iнструкцiї по iнвентаризацiї основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв, документiв та розрахункiв (зi змiнами та доповненнями), затвердженої Наказом МФУ №69 вiд 11.08.99 р. Облiк грошових коштiв Облiк касових операцiй здiйснюється згiдно з Положенням про ведення касових операцiй в нацiональнiй валютi в Українi, затвердженого Постановою НБУ вiд 15.12.2004 року №637. Перевiркою облiку касових операцiй та операцiй по поточних рахунках порушень не виявлено. Залишки грошових коштiв в касi та на поточних рахунках спiвпадають з даними балансу. Лiмiт готiвкових коштiв в Товариствi не встановлювався. Грошовi кошти у касi. 31 грудня 2012 р.: -. 1 сiчня 2012 р.: -. Грошовi кошти на банкiвських рахунках - в нацiональнiй валютi. 31 грудня 2012 р.: 645 тис.грн. 1 сiчня 2012 р.: 109 тис.грн. - в iноземнiй валютi. 31 грудня 2012 р.: -. 1 сiчня 2012 р.: -. Всього грошових коштiв та їх еквiвалентiв. 31 грудня 2012 р.: 645 тис.грн. 1 сiчня 2012 р.: 109 тис.грн. Залишки грошових коштiв в касi та на банкiвських рахунках спiвпадають з даними балансу. Вибiрковою перевiркою розрахункiв по заробiтнiй платi, з пiдзвiтними особами, з бюджетом порушень не встановлено. Iншi оборотнi активи Станом на 31.12.12р. iншi оборотнi активи складають 31тис.грн. На нашу думку, розкриття iнформацiї за видами активiв подано в фiнансовiй звiтностi достовiрно та повно, вiдповiдно обраної концептуальної основи та встановлених вимог чинного законодавства України. Облiк зобов'язань Зобов'язання визнається, якщо його оцiнка може бути достовiрно визначена та iснує вiрогiднiсть зменшення економiчних вигiд у майбутньому внаслiдок його непогашення. Станом на 31.12.12 р. сума зобов'язань складала 331 тис.грн., в т.ч.: кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги. на 31.12.12: 111 тис.грн. з розрахункiв з бюджетом. на 31.12.12: 62 тис.грн. зi страхування. на 31.12.12: 21 тис.грн. з оплати працi. на 31.12.12: 48 тис.грн. iншi поточнi зобов'язання. на 31.12.12: 89 тис.грн. Основними кредиторами Товариства станом на 31.12.12. р. є наступнi: ТОВ "Пропан премiум" (35181263). Сума, тис.грн.: 15. ФОП Кириленко О.I. Сума, тис.грн.: 78. На нашу думку, розкриття iнформацiї за видами зобов'язань подано в фiнансовiй звiтностi достовiрно та повно, вiдповiдно до встановлених вимог чинного законодавства України. Забезпечення майбутнiх виплат i платежiв Забезпечення майбутнiх виплат i платежiв не створювались Облiк власного капiталу Станом на 31.12.12 р. загальна сума власного капiталу складає 2183тис.грн. та має наступну структуру: Статутний капiтал. 31.12.12 р.: 337 тис.грн. Додатковий капiтал. 31.12.12 р.: 753 тис.грн. Резервний капiтал. 31.12.12 р.: 257 тис.грн. Нерозподiлений прибуток. 31.12.12 р.: 836 тис.грн. Розмiр зареєстрованого статутного капталу складає 337 250 грн. Статутний капiтал Товариства подiлено на 1349000 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 копiйок кожна. Акцiї Товариства iснують в бездокументарнiй формi (Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй за рег.№ 428/10/1/10, дата реєстрацiї 23.09.10 р.). Випущенi акцiї оплаченi повнiстю Станом на 31.12. 2012 року акцiї розподiленi наступним чином: Юридична особа володiє 13,9 % СК Фiзичнi особи володiють 86,1 % СК, в т.ч. Бiльше 10% СК: ТОВ "Пропан-сервiс" - 13,86 % Залюбовський Микола Антонович - 26,35% Залюбовський Олександр Миколайович - 21,36% Емiсiї акцiй в 2012 роцi не було. Викупу власних акцiй в 2012роцi не було. Додатковий капiтал станом на 31.12.12 р. в сумi 753 тис.грн сформований за рахунок проведеної дооцiнки основних засобiв. Станом на 31.12.12 р. сума нерозподiленого прибутку склала 836 тис.грн., що бiльше показника 31.12.11р. на 76 тис.грн. за рахунок чистого прибутку звiтного року.


Керівник

 

(підпис)

Фiалко В.Д.

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Степанчук Т.В.