ВАТ "Екогазсервіс"

Код за ЄДРПОУ: 13706150
Телефон: 0457141353
e-mail: ekogaz_vat@ukr.net
Юридична адреса: 08623 Київська обл., Васильківський р-н, смт. Калинівка, вул. Залізнична, 168
 
Дата розміщення: 30.04.2013

Річний звіт за 2012 рік

Інформація про стан корпоративного управління

Загальні збори акціонерів

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

N з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2010 1 0
2 2011 0 0
3 2012 0 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?

Так Ні
Реєстраційна комісія    
Акціонери    
Реєстратор    
Депозитарій    
Інше (запишіть) Загальнi збори акцiонерiв не вiдбулися у зв'язку iз вiдсутнiстю кворуму.

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів та/або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку    
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків    

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток    
Бюлетенями (таємне голосування)    
Підняттям рук    
Інше (запишіть) Загальнi збори акцiонерiв не вiдбулися у зв'язку iз вiдсутнiстю кворуму.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація    
Внесення змін до статуту товариства    
Прийняття рішення про зміну типу товариства    
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;    
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства    
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень    
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень    
Інше (запишіть) Позачерговi збори протягом звiтного перiоду не скликались

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? ["0" - відсутнє у довіднику]