ВАТ "Екогазсервіс"

Код за ЄДРПОУ: 13706150
Телефон: 0457141353
e-mail: ekogaz_vat@ukr.net
Юридична адреса: 08623 Київська обл., Васильківський р-н, смт. Калинівка, вул. Залізнична, 168
 
Дата розміщення: 30.04.2013

Річний звіт за 2012 рік

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 20.04.2012
Кворум зборів** 54
Опис Порядок денний: 1. Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2011 рiк. 2. Звiт Ревiзiйної комiсiї за 2011 рiк. 3. Затвердження рiчного звiту Товариства та розподiл прибутку за 2011 рiк. 4. Про приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства",зокрема, визначення типу акцiонерного товариства 5. Затвердження змiн до Статуту Товариства. 6. Про припинення Вiдкритого акцiонерного товариства "Василькiвська фiрма "Екогазсервiс" шляхом реорганiзацiї через перетворення у Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю. 7. Про призначення комiсiї з припинення Вiдкритого акцiонерного товариства "Василькiвська фiрма "Екогазсервiс". 8. Про затвердження оцiнки та умов викупу акцiй у акцiонерiв, якi не голосували за прийняття рiшення про припинення Вiдкритого акцiонерного товариства "Василькiвська фiрма "Екогазсервiс". 9. Про затвердження порядку та умов обмiну акцiй на частки. 10. Про затвердження плану перетворення. Про затвердження порядку та умов здiйснення перетворення. Особи, якi подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: члени правлiння. Загальнi збори акцiонерiв не вiдбулися у зв'язку iз вiдсутнiстю кворуму.