ВАТ "Екогазсервіс"

Код за ЄДРПОУ: 13706150
Телефон: 0457141353
e-mail: ekogaz_vat@ukr.net
Юридична адреса: 08623 Київська обл., Васильківський р-н, смт. Калинівка, вул. Залізнична, 168
 
Дата розміщення: 30.04.2013

Річний звіт за 2012 рік

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада Голова правлiння
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Залюбовський Микола Антонович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СМ, 449077, 30.04.2002, виданий Калинiвський СВМ Василькiвського МВГУ МВС України
6.1.4. Рік народження** 1937
6.1.5. Освіта** Середня спецiальна, Одеський технiкум нафти i газу, технiка i механiка
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 39
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Начальник РЕС бази
6.1.8. Опис Вирiшення усiх питань дiяльностi Товариства крiм тих, що згiдно з чинним законодавством, та Статутом або рiшенням вищого органу Товариства вiднесенi до виключної компетенцiї iншого органу Товариства. Заробiтну плату отримує згiдно штатного розкладу. Винагороду в натуральнiй формi не отримував. Змiн в персональному складi посадових осiб протягом звiтного перiоду не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 39 рокiв. Iнформацiєю щодо перелiку попереднiх посад Товариство не володiє.


6.1.1. Посада Член правлiння, Директор пiдприємства
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Фiалко Володимир Дмитрович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СМ, 427547, 09.01.2002, виданий Калинiвським СВМ Василькiвського району
6.1.4. Рік народження** 1949
6.1.5. Освіта** Середня спецiальна, Одеський технiкум нафти i газу, транспортування i зберiгання нафти i газу
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 21
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Головний iнженер пiдприємства
6.1.8. Опис Вирiшення питань, пов'язаних з дiяльнiстю Товариства, передбачених чинним законодавством, та Статутом товариства Заробiтну плату отримує згiдно штатного розкладу. Винагороду в натуральнiй формi не отримував. Змiн в персональному складi посадових осiб протягом звiтного перiоду не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 21 рiк. Iнформацiєю щодо перелiку попереднiх посад Товариство не володiє.


6.1.1. Посада Член правлiння, Начальник служби охорони працi
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Павлiк Вiктор Андрiйович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СК, 208984, 25.11.1995, виданий Василькiвський МВГУ МВС України
6.1.4. Рік народження** 1950
6.1.5. Освіта** Вища, Київський державний унiверситет, ф-т iсторiї
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 31
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Київський ВПС, командир курсантського пiдроздiлу
6.1.8. Опис Вирiшення питань, пов'язаних з дiяльнiстю Товариства, передбачених чинним законодавством, та Статутом товариства. Заробiтну плату отримує згiдно штатного розкладу. Винагороду в натуральнiй формi не отримував. Змiн в персональному складi посадових осiб протягом звiтного перiоду не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 31 рiк. Попереднi посади: офiцер збройних сил, член правлiння, начальник служби охорони.


6.1.1. Посада Головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Степанчук Тамара Володимирiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СК, 375271, 12.02.1997, виданий Калинiвський СВМ Василькiвського МВГУ МВС України
6.1.4. Рік народження** 1974
6.1.5. Освіта** Середня спецiальна, Iрпiнський технiкум бухгалтерського облiку
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 17
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Головний бухгалтер ТОВ "Панорама"
6.1.8. Опис Ведення бухгалтерського облiку згiдно нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. Заробiтну плату отримує згiдно штатного розкладу. Винагороду в натуральнiй формi не отримувала. Змiн в персональному складi посадових осiб протягом звiтного перiоду не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 17 рокiв. Перелiк попереднiх посад: бухгалтер, головний бухгалтер. Обiймає посаду головного бухгалтера ТОВ "Екорембуд" (с. Данилiвка, Василькiвський р-н Київської обл.).


6.1.1. Посада Голова ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Добитiна Марiя Миколаївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СМ, 349854, 20.10.2001, виданий Калинiвський СВМ Василькiвського МВГУ МВС України
6.1.4. Рік народження** 1939
6.1.5. Освіта** Середня спецiальна
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 3
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Завод автоматики iм.Петровського, м.Київ
6.1.8. Опис Перевiрка господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства, виконавчого органу Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв. Винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, не отримувала. Змiн в персональному складi посадових осiб протягом звiтного перiоду не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 39 рокiв. Iнформацiєю щодо перелiку попереднiх посад Товариство не володiє.


6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Голова правлiнняЗалюбовський Микола АнтоновичСМ, 449077, 30.04.2002, виданий Калинiвський СВМ Василькiвського МВГУ МВС Українид/н35552326.355355523000
Член правлiння, Директор пiдприємстваФiалко Володимир ДмитровичСМ, 427547, 09.01.2002, виданий Калинiвським СВМ Василькiвського районуд/н83110.6168311000
Член правлiння, Начальник служби охорони працiПавлiк Вiктор АндрiйовичСК, 208984, 25.11.1995, виданий Василькiвський МВГУ МВС Українид/н10000.0741000000
Головний бухгалтерСтепанчук Тамара ВолодимирiвнаСК, 375271, 12.02.1997, виданий Калинiвський СВМ Василькiвського МВГУ МВС Українид/н000000
Голова ревiзiйної комiсiїДобитiна Марiя МиколаївнаСМ, 349854, 20.10.2001, виданий Калинiвський СВМ Василькiвського МВГУ МВС Українид/н17000.1261700000
Усього 366534 27.171 366534 0 0 0