ВАТ "Екогазсервіс"

Код за ЄДРПОУ: 13706150
Телефон: 0457141353
e-mail: ekogaz_vat@ukr.net
Юридична адреса: 08623 Київська обл., Васильківський р-н, смт. Калинівка, вул. Залізнична, 168
 
Дата розміщення: 30.04.2013

Річний звіт за 2012 рік

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 1008 1016 0 0 1008 1016
будівлі та споруди 671 737 0 0 671 737
машини та обладнання 319 264 0 0 319 264
транспортні засоби 7 6 0 0 7 6
інші 11 9 0 0 11 9
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 1008 1016 0 0 1008 1016
Опис Термiни та умови користування основними засобами вiдповiдають вимогам чинного законодавства з податкового та бухгалтерського облiку. Первiсна вартiсть основних засобiв: 3 780 тис.грн. Ступiнь їх зносу: 73,12% Ступiнь їх використання: 84,35%. Сума нарахованого зносу: 2 764 тис.грн. Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв не було. Обмежень на використання майна емiтента немає.

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 2183 2107
Статутний капітал (тис.грн.) 337 337
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 337 337
Опис Розраховується за Методичними рекомендацiями по визначенню вартостi чистих активiв акцiонерного товариства, схваленими рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004р. № 485.
Висновок Станом на 31.12.2012 року Чистi активи Товариства становлять 2 183 тис.грн.