ВАТ "Екогазсервіс"

Код за ЄДРПОУ: 13706150
Телефон: 0457141353
e-mail: ekogaz_vat@ukr.net
Юридична адреса: 08623 Київська обл., Васильківський р-н, смт. Калинівка, вул. Залізнична, 168
 
Дата розміщення: 30.04.2013

Річний звіт за 2012 рік

12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) ВАТ "Василькiвська фiрма "Екогазсервiс" засновано вiдповiдно до наказу регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Київськiй областi вiд 23 травня 1996 року № 7/35-ВП шляхом перетворення орендного пiдприємства "Екогазсервiс" у вiдкрите акцiонерне товариство згiдно з "Порядком перетворення в процесi приватизацiї державних пiдприємств у вiдкритi акцiонернi товариства", затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 грудня 1992 р. № 686. Змiни до установчих документiв в 2012 роцi не вносились.
Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iншi вiдокремлених структурних пiдроздiлiв немає. Змiни в органiзацiйнiй структурi вiдповiдно до попереднього звiтного перiоду не вiдбулось.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Облiкова полiтика Товариства в 2012 роцi обгрунтована Наказом б/н вiд 02.01.11 р. "Про облiкову полiтику на пiдприємствi". Згiдно цього Наказу обумовлений порядок облiку активiв, зобов'язань та власного капiталу Товариства, а також його доходiв та витрат. Метод нарахування амортизацiї: прямолiнiйний. Метод оцiнки вартостi запасiв: iдентифiкований.
Текст аудиторського висновку Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) щодо попередньої фiнансової звiтностi Вiдкритого акцiонерного товариства "Екогазсервiс" станом на 31 грудня 2012 року Для надання: Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України Власникам цiнних паперiв, Управлiнському персоналу ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВАСИЛЬКIВСЬКА ФIРМА "ЕКОГАЗСЕРВIС" Основнi вiдомостi про акцiонерне товариство: Повна назва: Вiдкрите акцiонерне товариство "Василькiвська фiрма "Екогазсервiс". Скорочена назва - ВАТ "Екогазсервiс". Код ЄДРПОУ - 13706150. Мiсцезнаходження Товариства: смт. Калинiвка, Василькiвського р-ну, Київської обл., вул. Залiзнична, 168, 08623. Свiдоцтво про державну реєстрацiю: серiя АОО №476578. Дата проведення державної реєстрацiї: 19.06.1997 року Зареєстровано Василькiвською районною державною адмiнiстрацiєю Київської областi, реєстрацiйний № 53. Номер запису про включення вiдомостей про юридичну особу до ЄДРПОУ 1 333 120 0000 000584. Основними видами дiяльностi за КВЕД-2005 є: 40.22.0 - розподiлення та постачання газу ; 51.51.0 - Оптова торгiвля паливом ; 52.48.9 - Роздрiбна торгiвля iншими непродовольчими товарами, не вiднесеними до iнших групувань. Середньооблiкова чисельнiсть працюючих складає: на 31.12.2012р. - 23 чол. Вiдповiдальними за вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики та фiнансово-господарську дiяльнiсть в 2012 роцi були: - Директор Фiалко Володимир Дмитрович; - Головний бухгалтер Степанчук Тамара Володимирiвна Ми провели аудиторську перевiрку попередньої фiнансової звiтностi ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВАСИЛЬКIВСЬКА ФIРМА "ЕКОГАЗСЕРВIС", (далi - Товариство) за перiод з 1 сiчня 2012 року по 31 грудня 2012 року на предмет повноти, достовiрностi та вiдповiдностi її чинному законодавству, встановленим нормативам. Ця попередня фiнансова звiтнiсть складена з метою формування iнформацiї, яка буде використана для пiдготовки порiвняльної iнформацiї при пiдготовцi першої фiнансової звiтностi за МСФЗ станом на 31.12.2013 р. з урахуванням можливих коригувань, якi будуть зробленi в разi змiн вимог стандартiв та тлумачень, що будуть використанi при складаннi першої фiнансової звiтностi за МСФЗ станом на 31.12.2013 року. Попередня фiнансова звiтнiсть Товариства включає попереднiй Баланс станом на 31 грудня 2012 року, попереднiй Звiт про фiнансовi результати за 2012 рiк, попереднiй Звiт про рух грошових коштiв, попереднiй Звiт про власний капiтал за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 року (далi - попередня фiнансова звiтнiсть), стислий виклад суттєвих облiкових полiтик, iншi пояснювальнi примiтки, включаючи iнформацiю, яка пояснює вплив переходу з попередньо застосованих П(С)БО на МСФЗ. Вiдповiдальнiсть за пiдготовку попередньої фiнансової звiтностi несе керiвництво Товариства. Наша вiдповiдальнiсть полягає в висловленнi думки щодо даної попередньої фiнансової звiтностi на основi проведеного нами аудиту. Концептуальною основою попередньої фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31.12.2012 р., є бухгалтерськi полiтики що базуються на вимогах МСФЗ, включаючи розкриття впливу переходу з П(С)БО на МСФЗ, допущення, прийнятi управлiнським персоналом щодо стандартiв та iнтерпретацiй, якi, як очiкується, наберуть чинностi, i полiтик, якi, як очiкується, будуть прийнятi на дату пiдготовки управлiнським персоналом першого повного пакету фiнансової звiтностi за МСФЗ за станом на 31.12.2013 р. З огляду на те, що перевiрена фiнансова звiтнiсть є попередньою, метою даної аудиторської перевiрки є пiдтвердження складання фiнансової звiтностi, в якiй вiдсутня порiвняльна iнформацiя в межах встановленої концептуальної основи, яка згiдно МСА 800 є концептуальною основою спецiального призначення. Аудиторська перевiрка проведена вiдповiдно до вимог Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть", Мiжнародних стандартiв аудиту, надання впевненостi та етики Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, зокрема 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора", 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть", 800 "Особливi мiркування - аудити фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до концептуальних основ спецiального призначення", якi прийнятi в якостi Нацiональних стандартiв аудиту в Українi, рiшення ДКЦПФР вiд 19.12.2006 року № 1528 та рiшення ДКЦПФР вiд 29.09.2011 року № 1360. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за складання та достовiрне подання цiєї попередньої фiнансової звiтностi. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного надання фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам. При пiдготовцi цiєї попередньої фiнансової iнформацiї спецiального призначення за МСФЗ керiвництво виходило з усiєї наявної в нього iнформацiї про очiкуванi стандартах, тлумаченнях, факти i обставини, а також принципiв облiкової полiтики, якi будуть застосовуватися, коли Компанiя буде готувати свiй перший повний комплект фiнансової звiтностi вiдповiдно з МСФЗ за станом на 31 грудня 2013 року. Вiдповiдальнiсть аудитора Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цiєї попередньої фiнансової звiтностi на основi результатiв аудиторської перевiрки. Мiжнароднi стандарти аудиту, надання впевненостi та етики Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв вимагають вiд аудитора дотримання етичних вимог, а також планування i виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриття iнформацiї у попереднiй фiнансовiй звiтностi на пiдставi судження аудитора, яке грунтується на оцiнцi ризикiв суттєвих викривлень попереднiх фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання попередньої фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятностi облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом та вiдповiдностi попередньої фiнансової звiтностi загальноприйнятим облiковим принципам. Ми вважаємо, що в процесi проведення аудиту отриманi достатнi та належнi аудиторськi докази для висловлення умовно-позитивної думки. Умовно-позитивна думка На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про якi йдеться у приведеному нижче пояснювальному параграфi, попередня фiнансова звiтнiсть Товариства подає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, iнформацiю про фiнансовий стан ВIДКРИТОГО акцiонерного товариства "Василькiвська фiрма "Екогазсервiс" станом на 31 грудня 2012 року та його фiнансовi результати за 2012 рiк згiдно концептуальної основи, визначеної Мiжнародним стандартом фiнансової звiтностi №1 "Перше застосування МСФЗ", включаючи припущення, зробленi керiвництвом вiдносно стандартiв i iнтерпретацiй, що вступають в силу, а також полiтику, що планується до застосування на момент пiдготовки керiвництвом першого повного пакету фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ станом на 31 грудня 2013 року. Пояснювальний параграф та обмеження щодо використання Ми звертаємо увагу на те, що вiдносно доданої попередньої фiнансової звiтностi може виникнути необхiднiсть коригування для надання повного пакету фiнансової звiтностi згiдно МСФЗ. Крiм того, звертаємо увагу на те, що вiдповiдно до МСФЗ, достовiрне представлення фiнансового стану ПАТ "Василькiвська фiрма "Екогазсервiс", результатiв фiнансово-господарської дiяльностi i руху грошових коштiв вiдповiдно до МСФЗ може бути досягнуто тiльки при наданнi повного пакету фiнансової звiтностi разом зi спiвставною iнформацiєю i примiтками до неї. Попередню фiнансову звiтнiсть ВIДКРИТОГО акцiонерного товариства "Василькiвська фiрма "Екогазсервiс" було складено в процесi змiни концептуальної основи з П(С)БО на МСФЗ. Таким чином, попередня фiнансова звiтнiсть ВIДКРИТОГО акцiонерного товариства "Василькiвська фiрма "Екогазсервiс" може бути не прийнятною для iнших цiлей. Ми не спостерiгали за iнвентаризацiєю фiзичних запасiв, активiв та зобов'язань Товариства станом на 31.12.2012 року, однак за допомогою здiйснення iнших аудиторських процедур отримали можливiсть пiдтвердити суму активiв та зобов'язань, вiдображених в попереднiй фiнансовiй звiтностi Товариства станом на 31.12.2012 року, в межах рiвня суттєвостi, визначеного вiдповiдно до листа Мiнiстерства фiнансiв України вiд 29.07.2003 р. № 04230-04108. Товариством не зареєстровано змiну органiзацiйно-правової форми з Вiдкритого акцiонерного товариства на Публiчне акцiонерне товариство, що є порушенням вимог Закону України "Про акцiонернi товариства". Ми звертаємо увагу на те, що Товариство протягом 2012 року отримало чистий прибуток в сумi 76тис.грн. У Товариства станом на 31.12.12 р. сума власного капiталу (2183 тис.грн.) перевищує суму статутного капiталу (337тис.грн.). Цi умови вказують на здатнiсть Товариства продовжувати свою дiяльнiсть. Звiт щодо вимог iнших законодавчих та нормативних актiв Додаткова iнформацiя: ВАТ "Василькiвська фiрма "Екогазсервiс" засновано вiдповiдно до наказу регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Київськiй областi вiд 23 травня 1996 року № 7/35-ВП шляхом перетворення орендного пiдприємства "Екогазсервiс" у вiдкрите акцiонерне товариство згiдно з "Порядком перетворення в процесi приватизацiї державних пiдприємств у вiдкритi акцiонернi товариства", затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 грудня 1992 р. № 686. Змiни до установчих документiв в 2012 роцi не вносились. Для здiйснення господарської дiяльностi товариство має Дозвiл на продовження виконання роботи пiдвищеної безпеки №:2812.10.30-40.22.0 , виданий Держгiрпромнагляд 31 серпня 2010 року, що дiє по 31.08.2015 року. Товариство має наступний рахунок: - поточний рахунок № 2600779994002 в ПАТ КБ "Правекс-Банк", МФО 380838 Збори акцiонерiв за пiдсумками роботи Товариства за 2011рiк були запланованi на 20.04.2012року. Iнформацiя про проведення зборiв опублiкована в газетi "Вiдомостi Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" №33 вiд 17.02.2012 року,та газетi "Життя i слово" № 15 вiд 25.02.2012 року. Запланованi загальнi збори акцiонерiв в 2012 роцi не вiдбулися в наслiдок вiдсутностi кворуму. Засновником Товариства було Регiональне вiддiлення Фонду державного майна по Київськiй областi, адреса: пл. Л. Українки, 1. На дату перевiрки частка держави в статутному капiталi товариства вiдсутня. Випадкiв ведення позастатутної дiяльностi не встановлено. Валюту балансу ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Василькiвська фiрма "Екогазсервiс" станом на 31 грудня 2012 року в сумi 2514тис.грн. пiдтверджую. Основна дiяльнiсть. Основним видом дiяльностi Товариства є розподiлення та постачання газу. Розкриття iнформацiї щодо окремих компонентiв попереднiх фiнансових звiтiв. В Товариствi створена постiйно дiюча iнвентаризацiйна комiсiя для вирiшення органiзацiйних питань та проведення iнвентаризацiйної роботи. Товариство веде бухгалтерський облiк господарських операцiй щодо майна i результатiв своєї дiяльностi в натуральних одиницях i в узагальненому грошовому виразi шляхом безперервного документального, взаємопов'язаного їх вiдображення. Бухгалтерський облiк господарських операцiй здiйснюється методом подвiйного запису згiдно з Планом рахункiв бухгалтерського облiку у вiдповiдних журналах ордерах та аналiтичних вiдомостях. Бухгалтерський облiк ведеться в автоматизованому режимi за допомогою бухгалтерської комп'ютерної програми . Облiкова полiтика ВIДКРИТОГО акцiонерного товариства "Василькiвська фiрма "Екогазсервiс" в 2012 роцi обгрунтована Наказом б/н вiд 02.01.11 р. "Про облiкову полiтику на пiдприємствi". Згiдно цього Наказу обумовлений порядок облiку активiв, зобов'язань та власного капiталу Товариства, а також його доходiв та витрат. Пiд час перевiрки змiсту наданих форм попередньої фiнансової звiтностi, аудитором встановлено, що показники в них взаємозв'язанi i тотожнi мiж собою, вiдповiдають даним реєстрiв бухгалтерського облiку, у попереднiй фiнансовiй звiтностi вiдображенi усi показники, якi мають суттєвий вплив на звiтнiсть. Пiд час перевiрки були розглянутi бухгалтерськi принципи оцiнки окремих статей балансу, використанi керiвництвом Товариства та зроблено оцiнку вiдповiдностi застосованих принципiв нормативним вимогам щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi. При перевiрцi було встановлено, що попередня фiнансова звiтнiсть Товариства за перiод з 01.01.2012 року по 31.12.2012 року складена на пiдставi облiкових регiстрiв, данi в яких вiдображенi на пiдставi первинних документiв. На основi проведення аудитором тестiв встановлено, що бухгалтерський облiк в цiлому ведеться Товариством у вiдповiдностi до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999року № 996-ХIV зi змiнами i доповненнями, положень МСФЗ, а саме МСФЗ №1 "Перше застосування МСФЗ", iнших правових документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi. Для складання попередньої фiнансової звiтностi за МСФЗ Товариством були здiйсненi процедури коригування показникiв за 2012 рiк, що включали: вибiр облiкової полiтики i формату фiнансової звiтностi з урахуванням вимог МСФЗ; коригування показникiв звiтностi для забезпечення подання iнформацiї у вiдповiдностi з МСФЗ. Датою переходу Товариства на облiк за МСФЗ є 1 сiчня 2012 року. За деякими винятками, МСФЗ 1 вимагає ретроспективного застосування редакцiї МСФЗ, чинних станом на 31 грудня 2013 року, при пiдготовцi вхiдного балансу по МСФЗ на 1 сiчня 2012 року i в наступних перiодах до дати першої фiнансової звiтностi за МСФЗ. При пiдготовцi цiєї попередньої фiнансової iнформацiї спецiального призначення Компанiя застосувала тiльки обов'язковi винятки. Визначення вартостi чистих активiв: (Розраховується за Методичними рекомендацiями по визначенню вартостi чистих активiв акцiонерного товариства, схваленими рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004р. № 485) Станом на 31.12.2012 року Чистi активи Товариства становлять 2183тис.грн. Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж попередньою фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з попередньою фiнансовою звiтнiстю. На нашу думку iнформацiя, що розкривається Товариством та подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України разом з попередньою фiнансовою звiтнiстю станом на 31.12.2012 року, не мiстить суттєвих невiдповiдностей попереднiй фiнансовiй звiтностi, що пiдлягала аудиту. Виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" На нашу думку, твердження управлiнського персоналу Товариства, що виконання Товариством значних правочинiв за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 року, було здiйснено вiдповiдно вимогам чинного законодавства, у всiх суттєвих аспектах, наведено достовiрно. Протягом року, що закiнчився 31.12.12 р. значнi правочини не здiйснювались. Стан корпоративного управлiння, у тому числi стан внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" Пiд час планування i виконання аудиторських процедур ми провели оцiнку стану корпоративного управлiння для висловлення думки щодо його впливу на повноту та вiдповiднiсть фiнансової звiтностi Товариства, а не з метою висловлення думки щодо вiдповiдностi стану корпоративного управлiння Товариства вимогам чинного законодавства України, вiдповiдно, ми не помiтили нiчого суттєвого, що могло б змусити нас вважати, що твердження управлiнського персоналу Товариства щодо вiдповiдностi стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту, у всiх суттєвих аспектах, не вiдповiдає вимогам чинного законодавства. Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства Пiд час планування i виконання аудиторських процедур ми провели iдентифiкацiю та оцiнку ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства для визначення їх впливу на повноту та вiдповiднiсть фiнансової звiтностi Товариства шляхом розгляду заходiв внутрiшнього контролю, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю Товариства, вiдповiдно, ми не помiтили суттєвих проблем, пов'язаних з iдентифiкацiєю та оцiнкою ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства, якi потребують розкриття в даному аудиторському висновку. Аналiз фiнансового стану ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Василькiвська фiрма "Екогазсервiс" станом на 31.12.2012 року. Джерелами визначення показникiв фiнансового стану були: 1) попереднiй баланс станом на 31 грудня 2012 року; 2) попереднiй звiт про фiнансовi результати за 2012 рiк ; Фактичнi данi розрахованих коефiцiєнтiв для Товариства станом на 01 сiчня 2012року та на 31 грудня 2012 року та їх нормативнi значення наведенi в таблицi: Показники фiнансового стану ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Василькiвська фiрма "Екогазсервiс" 1. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi. Значення показника на 01.01.2012 р.: 0,95. Значення показника на 31.12.2012 р.: 0,33. Нормативне значення показника: бiльше 0. 2. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття). Значення показника на 01.01.2012 р.: 2,47. Значення показника на 31.12.2012 р.: 4,16. Нормативне значення показника: бiльше 1. 3. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (платоспроможностi). Значення показника на 01.01.2012 р.: 0,76. Значення показника на 31.12.2012 р.: 0,87. Нормативне значення показника: бiльше 0,5. 4. Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування). Значення показника на 01.01.2012 р.: 0,32. Значення показника на 31.12.2012 р.: 0,15. Нормативне значення показника: менше 1. За пiдсумками роботи в перiод з 01.01.2012року по 31.12.2012року Товариство отримало чистий прибуток в сумi 76 ис.грн. Станом на 31.12.2012 року Чистi активи Товариства становлять 2183 тис. грн., що свiдчить про високий рiвень фiнансової стiйкостi Товариства. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi обчислюється як вiдношення грошових засобiв та їхнiх еквiвалентiв i поточних фiнансових iнвестицiй до поточних зобов'язань та показує, яка частина боргiв пiдприємства може бути сплачена негайно. Станом на 31.12.2012 року дорiвнює 0,33, що вiдповiдає нормативному значенню даного показника. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) розраховується як вiдношення оборотних активiв до поточних зобов'язань пiдприємства та показує достатнiсть ресурсiв пiдприємства, якi можуть бути використанi для погашення його поточних зобов'язань. Станом на 31.12.2012року коефiцiєнт дорiвнює 4,16, що вiдповiдає нормативному значенню. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi розраховується, як вiдношення власного капiталу пiдприємства до пiдсумку балансу пiдприємства i показує питому вагу власного капiталу в загальнiй сумi засобiв, авансованих в його дiяльнiсть. Станом на 31.12.2012 року складає 0,87, що вiдповiдає нормативному значенню i свiдчить про те, що Товариство є незалежним з фiнансової точки зору. Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування) розраховується як спiввiдношення залучених та власних засобiв i характеризує залежнiсть пiдприємства вiд залучених засобiв. Станом на 31.12.2012року коефiцiєнт становить 0,15, що задовольняє нормативному значенню. Ймовiрнiсть банкрутства Товариства мiнiмальна (коефiцiєнт вiрогiдностi банкрутства R бiльше 0,42 та складає: 2011 рiк = 5,54; 2012 рiк = 4,96) На пiдставi аналiзу показникiв фiнансового стану Товариства за 2012 рiк можна зробити висновок, що ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Василькiвська фiрма "Екогазсервiс" є лiквiдним та незалежним вiд зовнiшнiх джерел фiнансування, його фiнансовий стан можна оцiнити як стiйкий. Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту: Договiр № 1070/13 вiд 27.02.2013 року. Початок аудиту - 28.02.2013 року, кiнець - 15.04.2013 року. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму Повна назва: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Емкон-Аудит"; Код ЄДРПОУ: 37153128; Свiдоцтво АПУ про включення до реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi № 4374, виданого на пiдставi рiшення Аудиторської палати України вiд 23.09.2010року № 220/3; дiйсне до 23.09.2015року; Мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Анни Ахматової, 23, кв. 96; адреса для листування: м.Київ, вул. Фрунзе, 40, корпус "Р", офiс 302; тел/факс 379-16-74; Аудитор Проскура К.П. (Сертифiкат вiд 24.12.2009 р. №006650 виданий Аудиторською палатою України рiшенням Аудиторської палати України №209/3 вiд 24.12.2009 р. дiйсний до 24.12.2014 р.) Директор ТОВ "Емкон-Аудит" Сороколат Н.Г. (Сертифiкат вiд 29.04.2010р. №006683 виданий Аудиторською палатою України рiшенням Аудиторської палати України №214/3 вiд 29.04.2010 р. дiйсний до 29.04.2015 р.) Дата аудиторського звiту "15" квiтня 2013 року
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання ВАТ "Екогазсервiс" надає послуги по прийому, зберiганню та вiдпуску скрапленого газу пiдприємствам та населенню Київської обл. Залежностi вiд сезонних змiн немає. Iнформацiї щодо перспективностi виконання робiт та надання послуг, основних ринкiв збуту, основних клiєнтiв, основних ризикiв в дiяльностi емiтента, заходiв емiтента щодо зменшення ризикiв, захисту своєї дiяльностi та розширення виробництва та ринкiв збуту, каналiв збуту й методiв продажу, якi використовує емiтент, джерел сировини, рiвня впровадження нових технологiй, становища Товариства на ринку, конкуренцiї в галузi, особливостей продукцiї (послуг), перспективних планiв розвитку емiтента немає. Товариство не займається виробничою дiяльнiстю, тому iнформацiя про особливостi стану розвитку галузi виробництва, в якiй здiйснює дiяльнiсть емiтент, не надається.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з її господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування Суттєвих вiдчужень або придбань протягом останнiх п'яти рокiв не було. Товариство не планує будь-яких значних iнвестицiй або придбань, пов'язаних з його господарською дiяльнiстю.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення Облiк наявних у Товариства основних засобiв ведеться у вiдповiдностi з вимогами МСФЗ (IAS) 16 "Основнi засоби", згiдно з редакцiєю МСФЗ, яка дiяла на 31.12.2012 р. За сiчень-грудень 2012 р. знос основних засобiв нараховувався прямолiнiйним методом. Лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв визнана на рiвнi нульового значення. Переоцiнка основних засобiв у 2012 роцi в Товариствi не проводилась. Залишкова вартiсть основних засобiв, що тимчасово не використовуються на 31.12.12 р. складає 159 тис.грн. Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв складає 445 тис.грн. Основнi засоби цiлiсних орендованих комплексiв 186 тис. грн. Згiдно прийнятої облiкової полiтики Товариства до основних засобiв вiдносяться матерiальнi активи, якi пiдприємство утримує з метою використання їх у процесi виробництва або постачання товарiв, надання послуг, здавання в оренду iншим особам або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року (або операцiйного циклу, якщо вiн довший за рiк). До складу малоцiнних необоротних матерiальних активiв (МНМА) вiдносяться матерiальнi цiнностi, що призначаються для використання у господарськiй дiяльностi протягом перiоду, який бiльше одного року з дати введення в експлуатацiю таких матерiальних цiнностей, та вартiсть яких не перевищує 2,5 тис. грн. Знос по малоцiнним необоротним активам в бухгалтерському облiку нараховується у першому мiсяцi використання об'єкта в розмiрi 50% його вартостi, а решта 50 % - в мiсяцi вибуття об'єкта. Первiсна вартiсть НМНА станом на 31.12.2012 р. складає 31тис. грн. Товариство не займається виробничою дiяльнiстю, тому iнформацiя про виробничi потужностi та ступiнь використання обладнання не надається. Екологiчнi питання на використаннi активiв пiдприємства не позначаються. Планiв капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв немає.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Головною проблемою, яка впливає на дiяльнiсть пiдприємства є низька платоспроможнiсть споживачiв скрапленого газу - пiдприємств та населення.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства В 2012 роцi Товариство не сплачувало штрафiв.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Все фiнансування дiяльностi Товариства здiйснюється за рахунок наданих послуг. В зв'язку iз зниженням обсягiв наданих послуг положення Товариства є скрутним.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів На кiнець звiтного перiоду Товариство не має не виконаних договорiв.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) В 2013 роцi планується провести роботу по переосвiдченню ємностей для зберiгання скрапленого газу, а також поточнi ремонти технологiчного обладнання. Планується зменшити затрати по прийому, зберiганню та вiдпуску скрапленого газу за рахунок збiльшення об'ємiв його реалiзацiї.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік Дослiдження та розробки Товариством не ведуться.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається Судових справ, стороною в яких виступає Товариство, протягом звiтного перiоду не було.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі Iншою iнформацiєю, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента, Товариство не володiє.