ВАТ "Екогазсервіс"

Код за ЄДРПОУ: 13706150
Телефон: 0457141353
e-mail: ekogaz_vat@ukr.net
Юридична адреса: 08623 Київська обл., Васильківський р-н, смт. Калинівка, вул. Залізнична, 168
 
Дата розміщення: 30.04.2013

Річний звіт за 2012 рік

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Фiалко Володимир Дмитрович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

30.04.2013

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента Вiдкрите акцiонерне товариство "Василькiвська фiрма "ЕКОГАЗСЕРВIС"
1.2. Організаційно-правова форма Відкрите акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 13706150
1.4. Місцезнаходження Україна, Київська область, Василькiвський, смт. Калинiвка, 08623, вулиця Залiзнична, 168
1.5. Міжміський код та телефон, факс +38 (04571) 4-13-53, +38 (04571) 4-12-54
1.6. Електронна поштова адреса емітента ekogaz@ukr.net


2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

30.04.2013

(дата)

2.2. Річна інформаця опублікована у

д/н, д/н

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)


2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

д/н

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

(дата)