ВАТ "Екогазсервіс"

Код за ЄДРПОУ: 13706150
Телефон: 0457141353
e-mail: ekogaz_vat@ukr.net
Юридична адреса: 08623 Київська обл., Васильківський р-н, смт. Калинівка, вул. Залізнична, 168
 

Річний звіт за 2011 рік

Баланс МАЛОГО

АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
1234
I. Необоротні активи    
Незавершене будівництво 020 65.30042.700
Основні засоби:    
Залишкова вартість 030 783.100965.600
Первісна вартість 031 3581.5003624.400
Знос 032 2798.4002658.800
Довгострокові біологічні активи:    
справедлива (залишкова) вартість 035 0.0000.000
первісна вартість 036 0.0000.000
накопичена амортизація 037 0.0000.000
Довгострокові фінансові інвестиції 040 0.0000.000
Інші необоротні активи 070 113.700113.700
Усього за розділом І 080 962.1001122.000
II. Оборотні активи    
Виробничі запаси 100 533.400570.100
Поточні біологічні активи 110 0.0000.000
Готова продукція 130 0.0000.000
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:    
чиста реалізаційна вартість 160 565.000420.900
первісна вартість 161 565.000420.900
резерв сумнівних боргів 162 0.0000.000
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 170 39.3009.300
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 116.9006.000
Поточні фінансові інвестиції 220 0.0000.000
Грошові кошти та їх еквіваленти:    
в національній валюті 230 216.800644.800
у тому числі в касі 231 0.0000.000
в іноземній валюті 240 0.0000.000
Інші оборотні активи 250 0.0000.000
Усього за розділом ІІ 260 1471.4001651.100
ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 6.3001.900
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 00

ПасивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
Баланс 280
І. Власний капітал    
Статутний капітал 300 337.300337.300
Додатково вкладений капітал 320 753.000753.000
Резервний капітал 340 256.900256.900
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 590.800759.900
Неоплачений капітал 360 0.0000.000
Усього за розділом І 380 1938.0002107.100
ІІ. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування 430 0.0000.000
ІІІ. Довгострокові зобов'язання 480 0.0000.000
IV. Поточні зобов'язання    
Короткострокові кредити банків 500 0.0000.000
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0.0000.000
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 68.600360.300
Поточні зобов'язання за розрахунками:    
з бюджетом 550 156.30071.500
зі страхування 570 35.70040.40000
з оплати праці 580 88.8000081.80000
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 00
Інші поточні зобов'язання 610 152.40000113.90000
Усього за розділом IV 620 501.80000667.90000
V. Доходи майбутніх періодів 630 0.000000.00000
Баланс 640 2439.800002775.00000
3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов'язання з оплати праці 665 0.00000
Чисельність персоналу 23


ПІБ керівника Фiалко В.Д.
ПІБ головного бухгалтера Степанчук Т.В.
Примітки:
дIн