ВАТ "Екогазсервіс"

Код за ЄДРПОУ: 13706150
Телефон: 0457141353
e-mail: ekogaz_vat@ukr.net
Юридична адреса: 08623 Київська обл., Васильківський р-н, смт. Калинівка, вул. Залізнична, 168
 

Річний звіт за 2011 рік

Титульний аркуш звіту

Голова правлiння       Залюбовський Микола Антонович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

      М.П.
 
10.04.2012
  (дата)


Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

1. Загальні відомості
    Повне найменування емітента Вiдкрите акцiонерне товариство "Василькiвська фiрма "ЕКОГАЗСЕРВIС"
    Організаційно-правова форма емітента Вiдкрите акцiонерне товариство
    Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 13706150
    Місцезнаходження емітента
     Територія (область) Київська область
     Район Василькiвський
     Поштовий індекс 08623
     Населений пункт смт.Калинiвка
     Вулиця, будинок вул.Залiзнична, 168
     Міжміський код, телефон та факс (271) 4-13-53, 4-12-54
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
    Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
    Річна інформація опублікована у  Бюлетень "Вiдомостi Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
    Адреса власної сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщена Інформація дIн
  (адреса сторінки в мережі Інтернет) (дата)