ВАТ "Екогазсервіс"

Код за ЄДРПОУ: 13706150
Телефон: 0457141353
e-mail: ekogaz_vat@ukr.net
Юридична адреса: 08623 Київська обл., Васильківський р-н, смт. Калинівка, вул. Залізнична, 168
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про основні засоби та чисті активи

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення:  783.100  807.200   0.000  0.000  783.100   807.200
  - будівлі та споруди  568.000  510.300  0.000  0.000  568.000   510.300
  - машини та обладнання  127.000  276.900  0.000  0.000  127.000  276.900
  - транспортні засоби  10.700  8.600  0.000  0.000  10.700  8.600
  - інші  77.400  11.400  0.000  0.000  77.400  11.400
2. Невиробничого призначення:  0.000  159.200  0.000  0.000  0.000  159.200
  - будівлі та споруди  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - машини та обладнання  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - транспортні засоби  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - інші  0.000  159.200  0.000  0.000  0.000  159.200
Усього  783.100  966.400  0.000  0.000  783.100  966.400
Опис:  Основнi засоби I-ої групи (будiвлi i споруди) мають наступнi ступiнi зносу:
- адмiнiстративно-виробниче примiщення - 88,0%;
- 2 основнi цехи - 80,0%;
- гараж - 30,0%.
До складу транспортних засобiв Товариства входять:

- 1 легкова автомашина - ступiнь зносу - 80,0%.
- 1 вантажна автомашина - ступiнь зносу - 91,0%.

Ступiнь зносту основних засобiв II-ої групи (машини i обладнання) складає - 84,0%.

Середнiй ступiнь зносту основних засобiв складає 73,0%.

Основнi засоби Товариства використовуються на 80,0%.
Обмежень на використання майна пiдприємства немає.
Товариство орендує i здає в оренду основнi засоби.
Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв не було.Інформація щодо вартості чистих активів емітента


за звітний період за період попередній звітному
2107.100 1938.000
337.300 337.300
337.300 337.300
Опис Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi).
Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 1769,8 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 1769,8 тис.грн.
Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 1600,7 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 1600,7 тис.грн.
Висновок Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства не менша вiд статутного капiталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.