ВАТ "Екогазсервіс"

Код за ЄДРПОУ: 13706150
Телефон: 0457141353
e-mail: ekogaz_vat@ukr.net
Юридична адреса: 08623 Київська обл., Васильківський р-н, смт. Калинівка, вул. Залізнична, 168
 

Річний звіт за 2011 рік

Опис бізнесу(текстова частина)

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) Пiдприємство засновано в 1963 роцi союзним пiдприємством "Центрогаз" (далi "Союзгаз") пiд назвою Василькiвська кущова база скрапленого газу.
В 1991 роцi пiдприємство було преобразовано МiГ "Екогаз", а згодом у 1994 роцi в ОФ "Екогазсервiс".
У 1996 роцi було створено вiдкрите акцiонерне товариство "Василькiвська фiрма "Екогазсервiс".
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом Виробнича база ВАТ "Василькiвська фiрма "Екогазсервiс" складається з двох фiлiй.
Фiлiя №1 займається ремонтом та випробуванням газових балонiв та заправкою паливних бакiв автомобiлiв скрапленим газом.
Фiлiя №2 займається реалiзацiєю скрапленого газу в балонах.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицiй не надходило
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Облiкова полiтика ВАТ "Василькiвська фiрма "Екогазсервiс" за 2011 рiк обiрунтована наказом № бIн вiд 28.12.2008 р. та додатка № 1 до наказу вiд 28.03.2011р. Згiдно цього наказу обумовлений порядок органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi, облiку активiв товариства, його змiнних, не змiнних i адмiнiстративних витрат та регiстри бухгалтерського облiку. У зв'язку з внесенням змiн у НП(С)БО, та введеденням ПКУ з 01.01.2011 р. аудитори рекомендують розробити новий наказ про облiкову полiтику Товариства у 2012 роцi.
На протязi 2011 року Товариство згiдно з вимогами чинного законодавства дотримувалось наступних принципiв облiку:
 автономностi пiдприємства, за яким пiдприємство розглядається як юридична особа, що вiдокремлена вiд власникiв;
 перiодичностi, який припускає розподiл дiяльностi пiдприємства на певнi перiоди часу з метою складання фiнансової звiтностi;
 безперервностi дiяльностi, який передбачає оцiнку активiв i зобов'язань пiдприємства, виходячи з припущення, що його дiяльнiсть триватиме далi;
 нарахування та вiдповiдностi доходiв i витрат. При цьому доходи i витрати вiдображалися в облiку i звiтностi у момент їх виникнення, незалежно вiд часу надходження i сплати грошей;
 iсторичної (фактичної) собiвартостi, що визначає прiоритет оцiнки активiв, виходячи з витрат на їх виробництво та придбання;
 повного висвiтлення, згiдно з яким фiнансова звiтнiсть повинна мiстити всю iнформацiю про фактичнi та потенцiйнi наслiдки операцiй та подiй, яка може вплинути на рiшення, що приймаються на її основi;
 послiдовностi, який передбачає постiйне (рiк у рiк) застосування пiдприємством обраної облiкової полiтики;
 обачностi, згiдно з яким методи оцiнки, якi застосовуються в бухгалтерському облiку, повиннi запобiгати заниженню оцiнки зобов'язань та витрат i завищенню оцiнки активiв i доходiв пiдприємства;
 єдиного грошового вимiрника, який передбачає вимiрювання та узагальнення всiх операцiй пiдприємства у його фiнансовiй звiтностi в єдинiй грошовiй одиницi.
Текст аудиторського висновку АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВiТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо фiнансовой звiтностi
ВiДКРИТОГО АКЦiОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"Василькiвська фiрма "Екогазсервiс"
станом на 31 грудня 2011 року

1. Аудиторський висновок складений вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненностi та супутних послуг (далi - МСА), зокрема до МСА № 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора".

2. Аудиторський висновок мiстить:
2.1. Адресат.
Аудиторський звiт призначається для власникiв цiнних паперiв та керiвництва ВАТ "Василькiвська фiрма "Екогазсервiс", фiнансовий звiт якого перевiряється, i може бути використаний для подання до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентом.
2.2. Вступний параграф:
2.2.1. Основнi вiдомостi про емiтента:

Повна назва: Вiдкрите акцiонерне товариство "Василькiвська фiрма "Екогазсервiс". Скорочена назва - ВАТ "Екогазсервiс".
Код ЄДРПОУ - 13706150.
Юридична та фактична адреса товариства: смт. Калинiвка, Василькiвського р-ну, Київської обл., вул. Залiзнична, 168.
Свiдоцтво про державну реєстрацiю: серiя АОО №476578.
Дата проведення державної реєстрацiї: 19.06.1997 року Зареєстровано Василькiвською районною державною адмiнiстрацiєю Київської областi, реєстрацiйний № 53.
Номер запису про включення вiдомостей про юридичну особу до ЄДР: 1 333 120 0000 000584.
Основним видом дiяльностi (КВЕД) є:
40.22.0 - розподiлення та постачання газу ;
51.51.0 - Оптова торгiвля паливом ;
52.48.9 - Роздрiбна торгiвля iншими непродовольчими товарами, не вiднесеними до iнших групувань.
Додаткова iнформацiя:
ВАТ "Василькiвська фiрма "Екогазсервiс" засновано вiдповiдно до наказу регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Київськiй областi вiд 23 травня 1996 року № 7I35-ВП шляхом перетворення орендного пiдприємства "Екогазсервiс" у вiдкрите акцiонерне товариство згiдно з "Порядком перетворення в процесi приватизацiї державних пiдприємств у вiдкритi акцiонернi товариства", затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 грудня 1992 р. № 686.
Змiни до установчих документiв в 2011 роцi не вносились.
Середньоспискова чисельнiсть працюючих на кiнець звiтного перiоду - 28 чол.

Для здiйснення господарської дiяльностi товариство має Дозвiл на продовження виконання роботи пiдвищеної безпеки №:2812.10.30-40.22.0 , виданий Держгiрпромнагляд 31 серпня 2010 року, що дiє по 31.08.2015 року.
Товариство має наступнi рахунки:
- розрахунковий рахунок № 2600600110068 в ПАТ КБ "Правекс-Банк", МФО 321983;
Вiдповiдальними за вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики та фiнансово-господарську дiяльнiсть були:
- Директор Фiалко Володимир Дмитрович;
- Головний бухгалтер Степанчук Тамара Володимирiвна.
Збори акцiонерiв за пiдсумками роботи товариства в 2010 роцi були заплановнi на 21.04.2011р. iнформацiя про проведення зборiв була опублiкована в газетах " Життя i слово " вiд 02.03.2011р. № 17, <Вiдомостi Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку> №39 вiд 28.02.2011 року .Запланованi загальнi збори акцiонерiв в 2011 роцi не вiдбулися в наслiдок вiдсутнiстi кворуму.
Збори акцiонерiв за пiдсумками роботи Товариства в 2011 роцi планують провести 20 квiтня 2012 року. iнформацiя про проведення зборiв опублiкована в газетi <Вiдомостi Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку> №33 вiд 17.02.2012 року,та газетi <Життя i слово> № 15 вiд 25.02.2012 року.

Засновником товариства було Регiональне вiддiлення Фонду державного майна по Київськiй областi, адреса: пл. Л. Українки, 1.
Частка держави в статутному капiталi товариства станом на 31.12.2011 року вiдсутня.

2.2.2 Опис аудиторської перевiрки та опис важливих аспектiв облiкової полiтики
ТОВ Аудиторська фiрма <Марал>, провела вибiркову аудиторську перевiрку фiнансового стану та достовiрностi фiнансової звiтностi ВАТ "Василькiвська фiрма "Екогазсервiс" за перiод з 1 сiчня 2011 року по 31 грудня 2011 року на предмет повноти, достовiрностi та вiдповiдностi чинному законодавству, встановленим нормативам. Фiнансова звiтнiсть Товариства включає Фiнансовий звiт суб"єкта малого пiдприємництва станом на 31.12.2011р.у складi:
- форма 1-м, "Баланс станом на 31 грудня 2011 року"
- форма 2-м, "Звiт про фiнансовi результати за 2011 рiк"

Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi Товариства є Нацiональнi положення (стандарти) бухгалтерського облiку, iншi нормативно-правовi акти щодо ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi, внутрiшнi положення Товариства.
Аудиторами проведена аудиторська перевiрка у вiдповiдностi до вимог Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть" та Мiжнародних стандартiв аудиту, надання впевненостi та етики Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, якi прийнятi в якостi Нацiональних стандартiв аудиту в Українi, в тому числi у вiдповiдностi iз МСА № 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора".
Цi стандарти вимагають вiд аудитора дотримання вiдповiдих етичних вимог, а також планування i виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi на пiдставi судження аудитора, яке iрунтується на оцiнцi ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного надання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом та вiдповiдностi фiнансової звiтностi облiковим принципам, що є загальноприйнятими в Українi.
Нами були виконанi процедури аудиту згiдно з вимог МСА 500 " Аудиторськи докази", що вiдповiдають метi отримання достатнiх i прийнятних аудиторських доказiв. У процессi виконання аудиторських процедур ми звернули увагу на доречнiсть та достовiрнiсть iнформацiї, що використовується нами як аудиторськи докази. Аудиторськи докази необхiднi нам для обгрунтування аудиторської думки та звiту. За своїм характером докази є сукупними i отримувались нами в основному за допомогою аудиторських процедур, якi виконувались в процесi аудиту.
У своїй роботi аудитори використовували принцип вибiркової перевiрки. Пiд час перевiрки до уваги бралися тiльки суттєвi викривлення. Планування i проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних пiдтверджень щодо вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок. Дослiдження здiйснювались шляхом тестування доказiв на обгрунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовiй звiтностi, а також оцiнка вiдповiдностi застосованих принципiв облiку нормативним вимогам, щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi, чинним протягу перiоду перевiрки.
Аудитори не спостерiгали за iнвентаризацiєю наявних активiв та зобов'язань, але на пiдприємствi цю процедуру виконувала iнвентаризацiйна комiсiя (Наказ по Товариству про проведення щорiчної iнвентарiзацiї № 49 вiд 21.10.2011р., та протокол засiдання комiсiї вiд 30.11.2011р.), якiй ми висловлюємо довiру, згiдно з вимог МСА. Нами були виконанi прцедури, якi обгрунтовують думку, що цi активи та зобов"язання наявнi.
Метою проведення аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi є надання аудиторовi можливостi висловити думку стосовно того, чи складена фiнансова звiтнiсть в усiх суттєвих аспектах згiдно з визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi.
Аудитори вважають, що в процесi проведення аудиторської перевiрки отриманi достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення думки щодо фiнансової звiтностi та фiнансового стану Товариства.
При складаннi висновку ми керувались вимогами Мiжнародних стандартiв аудиту та етики (МСА)№800, №700, №701, №720 та вимогами Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до ДКЦПФР при розкриттi iнформацiї емiтентами, затвердженого рiшення ДКЦПФР вiд 29.09.2011 р. №1360, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 28.11.2011 р. за № 1358I20096, а також пунктом 15 частини другої статтi 7, пунктiв 8, 9, 13 статтi 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цiннiх паперiв в Українi", статтi 40 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", Законiв України "Про аудиторську дiяльнiсть", "Про акцiонернi товариства".

На нашу думку, фiнансовi звiти Товариства вiдображають достовiрно в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан станом на 31 грудня 2011 року та фiнансовi результати за 2011 рiк у вiдповiдностi до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України, крiм подiй вiдображених в попередньому абзацi. Фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, вiдповiдає прийнятiй облiковiй полiтицi ВАТ "Василькiвська фiрма "Екогазсервiс".
Облiкова полiтика ВАТ "Василькiвська фiрма "Екогазсервiс" за 2011 рiк обiрунтована наказом № бIн вiд 28.12.2008 р. та додатка № 1 до наказу вiд 28.03.2011р. Згiдно цього наказу обумовлений порядок органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi, облiку активiв товариства, його змiнних, не змiнних i адмiнiстративних витрат та регiстри бухгалтерського облiку. У зв'язку з внесенням змiн у НП(С)БО, та введеденням ПКУ з 01.01.2011 р. аудитори рекомендують розробити новий наказ про облiкову полiтику Товариства у 2012 роцi.
На протязi 2011 року Товариство згiдно з вимогами чинного законодавства дотримувалось наступних принципiв облiку:
 автономностi пiдприємства, за яким пiдприємство розглядається як юридична особа, що вiдокремлена вiд власникiв;
 перiодичностi, який припускає розподiл дiяльностi пiдприємства на певнi перiоди часу з метою складання фiнансової звiтностi;
 безперервностi дiяльностi, який передбачає оцiнку активiв i зобов'язань пiдприємства, виходячи з припущення, що його дiяльнiсть триватиме далi;
 нарахування та вiдповiдностi доходiв i витрат. При цьому доходи i витрати вiдображалися в облiку i звiтностi у момент їх виникнення, незалежно вiд часу надходження i сплати грошей;
 iсторичної (фактичної) собiвартостi, що визначає прiоритет оцiнки активiв, виходячи з витрат на їх виробництво та придбання;
 повного висвiтлення, згiдно з яким фiнансова звiтнiсть повинна мiстити всю iнформацiю про фактичнi та потенцiйнi наслiдки операцiй та подiй, яка може вплинути на рiшення, що приймаються на її основi;
 послiдовностi, який передбачає постiйне (рiк у рiк) застосування пiдприємством обраної облiкової полiтики;
 обачностi, згiдно з яким методи оцiнки, якi застосовуються в бухгалтерському облiку, повиннi запобiгати заниженню оцiнки зобов'язань та витрат i завищенню оцiнки активiв i доходiв пiдприємства;
 єдиного грошового вимiрника, який передбачає вимiрювання та узагальнення всiх операцiй пiдприємства у його фiнансовiй звiтностi в єдинiй грошовiй одиницi.
До основних засобiв Товариства вiдносяться матерiальнi активи, очикуваний термiн корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року i первисна вартiсть яких бiльше 1000 грн. (пункт 16.1 наказу вiд 28.12.2008р.)
У 2011 роцi знос (амортизацiя) основних засобiв в бухгалтерському облiку нараховувався за податковим методом (пункт 16.1.2 наказу вiд 28.12.2008р
У податковому та бухгалтерському облiку нарахування амортизацiї з 01.04.2011р. проводилося вiдповiдно до ст.145 Податкового Кодексу України (додаток 1 до наказу вiд 28.03.2011р).
До малоцiнних необоротних матерiальних активiв Товариства вiдносяться активи, строком служби бiльше року, та вартiсна оцiнка яких не перевищує 1000 грн. (згiдно п.5 П(С)БО № 7 "Основнi засоби" та облiковiй полiтицi, (пункт 16.3 наказу наказу вiд 28.12.2008р.) Знос по малоцiнним необоротним матерiальним активам в бухгалтерському облiку нараховується в розмiрi 50% при введеннi їх в експлуатацiю решта 50% - у мiсяцi х вилучення з активiв (пункт 16.3.1 наказу вiд 28.12.2008р.).
Бухгалтерський облiк господарських операцiй здiйснюється методом подвiйного запису згiдно з Планом рахункiв бухгалтерського облiку у вiдповiдних журналах ордерах та аналiтичних вiдомостях. Бухгалтерський облiк ведеться бухгалтерською службою на чолi з головним бухгалтером в автоматизованому режимi за допомогою бухгалтерської комп'ютерної програми 1С.
Рiчна фiнансова звiтнiсть складена на пiдставi даних бухгалтерського облiку Товариства за станом на кiнеь останнього дня звiтного року.
Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва розрахункiв та припущень, що впливають на суми активiв та зобов"язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, а також на суми доходiв та витрат, що вiдображаються у фiнансових звiтах протягом звiтного перiоду.

2.3. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть.

Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне надання фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та вимог чинного законодавства. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного надання фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки, вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам, виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi), стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України <Про акцiонернi товариства>; наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю; невiдповiдного використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi емiтента цiнних паперiв на основi проведеного фiнансового аналiзу дiяльностi емiтента у вiдповiдностi з вимогами МСА № 200<Загальнi цiлi незалежного аудитора та проведення аудиту вiдповiдно до мiжнародних стандартiв аудиту>.

2.4. Вiдповiдальнiсть аудитора.
Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв аудиторської перевiрки.
Суттєвiть з замовником не обумовлювалась i розмiр суттєвостi стосовно встановлених вiдхилень показникiв визначався вiдповiдно до професiйної думки аудитора з урахуванням МСА №320.
Аудиторський висновок повинен бути складений вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненностi та супутнiх послуг (далi - МСА), зокрема до МСА № 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора", МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть", МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi".

2.5. Думка аудитора щодо фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСА 700 "Формування думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 705 <Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора> та iнших стандартiв.

Аудиторами було розглянуто, чи iснують подiї або умови, якi можуть поставити пiд значний сумнiв здатнiсть суб'єкта господарювання безперервно продовжувати дiяльнiсть, оцiненi оцiнки управлiнського персоналу щодо здатностi суб'єкта господарювання безперервно продовжувати дiяльнiсть згiдно з вимог МСА 570 <Безперевнiсть> та визначено, що чи iснує (чи не iснує) суттєва невизначенiсть, що стосується подiй або умов, якi окремо або в сукупностi можуть поставити пiд значний сумнiв здатнiсть суб'єкта господарювання безперервно продовжувати дiяльнiсть.
Аудиторська перевiрка проведена згiдно з Мiжнародними стандартами аудиту прийнятими в якостi Нацiональних стандартiв аудиту України. Цi стандарти зобов'язують аудиторiв планувати i здiйснювати аудиторську перевiрку з метою одержання обiрунтованої впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. Аудит включає перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджують суми та розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах. Аудиторська перевiрка включає також оцiнку застосованих принципiв бухгалтерського облiку й суттєвих попереднiх оцiнок, здiйсненних управлiнським персоналом, а також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв. Аудитор вважає, що проведена аудиторська перевiрка забезпечує обiрунтовану пiдставу для висловлення думки аудитора.
Концептуальна основа фiнансової звiтностi, що використана для пiдготовки фiнансових звiтiв, визначається Нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку в Українi, затвердженими Мiнiстерством Фiнансiв України.
Внутрiшня облiкова полiтика пiдприємства, яка вiдображає принципи та методи бухгалтерського облiку та звiтностi, за якими складається фiнансова звiтнiсть, вiдповiдає вимогам П(С)БО.
Облiк усiх операцiй здiйснюється згiдно з дiючим Планом рахункiв бухгалтерського облiку.
Аудитори вважають за можливе пiдтвердити, що прийнята система бухгалтерського облiку в цiлому задовольняє зако┐нодавчим i нормативним вимогам, дiючим в Українi.
На думку аудиторiв, отриманi аудиторськi докази є достатньою та вiдповiдною основою для висловлення безумовно-позитивної аудиторської думки що до фiнансової звiтностi ВАТ "Василькiвська фiрма "Екогазсервiс" за 2011 рiк.
Аудитори висловлюють думку, що фiнансова звiтнiсть ВiДКРИТОГО АКЦiОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <Василькiвська фiрма "Екогазсервiс> у складi форм ф. №1-м "Баланс", ф. №.2-м "Звiт про фiнансовi результати в усiх суттєвих аспектах достовiрно та повно подає фiнансову iнформацiю про ВАТ "Василькiвська фiрма "Екогазсервiс" станом на 31.12.2011 року, за результатами операцiй за перiод з 01.01.2011 по 31.12.2011р., складена вiдповiдно до нормативних вимог по органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi, а також згiдно з визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi та вiдповiдно вимогам дiючого законодавства України.

2.6. iнша допомiжна iнформацiя
2.6.1 Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства
Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку.
Ми провели розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерного товариства ВАТ "Василькiвська фiрма "Екогазсервiс" згiдно Методичних рекомендацiй Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств вiд 17.11.2004 р. № 485 з метою реалiзацiї положень ст. 155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства", зокрема п. 3 "Якщо пiсля закiнчення другого та кожного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї".
Станом на 31.12.2011 р. чистi активи ВiДКРИТОГО АКЦiОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <Василькiвська фiрма "Екогазсервiс> складають:

Рядок Сума на кiнець звiтного перiоду,
тис. грн.
1. АКТИВИ
1.2 Необоротнi активи 1122,0
1.3 Оборотнi активи 1651,1
1.4 Витрати майбутнiх перiодiв 1,9
1.5. Необоротнi активи а групи вибуття -
1.5 Усього активi 2775,0
2. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
2.1 Довгостроковi зобов'язання -
2.2 Поточнi зобов'язання 667,9
2.3 Забезпечення наступних виплат i платежiв -
2.4 Доходи майбутнiх перiодiв -
2.5 Усього зобов'язань 667,9
3. ЧИСТi АКТИВИ (рядок 1.5 - рядок 2.5) 2107,1
4. СТАТУТНИЙ КАПiТАЛ, у тому числi: 337,3
4.1 Неоплачений капiтал -
4.2 Вилучений капiтал -
5. Вiдвернення (рядок 3 - рядок 4) 1769,8

Таким чином, станом на 31.12.2011р. чистi активи ВiДКРИТОГО АКЦiОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <Василькiвська фiрма "Екогазсервiс> дорiвнюють 2107,1 тис. грн., що перевищує розмiр статутного капiталу товариства на 1769,8 тис. грн., тобто знаходяться у межах дiючого законодавства.
Аудитори пiдтверджують, що розмiр чистих активiв ВiДКРИТОГО АКЦiОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <Василькiвська фiрма "Екогазсервiс> знаходиться у межах дiючого законодавства.
2.6.2 Наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю
Пiд час виконання завдання аудитори здiйснили аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом у вiдповiдностi з МСА 720 <Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть>.
Розкриття iнформацiї про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв викладено в наступнiй таблицi:


Змiст Варiанти вiдповiдi
Нi Так

1 2 3 4
1 Прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу Х
2 Прийняття рiшення про викуп власних акцiй Х
3 Факти лiстингуIделiстингу цiнних паперiв на фондовiй бiржi Х
4 Отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв активiв емiтента
Х
5 Змiна складу посадових осiб емiтента
Х
6 Змiна власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Х
7 Рiшення емiтента про утворення, припинення його фiлiй, представництв Х
8 Рiшення вищого органу емiтента про зменшення статутного капiталу;
Х
9 Порушення справи про банкрутство емiтента, винесення ухвали про його санацiю Х
10 Рiшення вищого органу емiтента або суду про припинення або банкрутство емiтента Х

В результатi проведення аудиторських процедур нами не було встановлено фактiв про подiї, iнформацiя про якi мала б надаватись користувачам звiтностi згiдно з вимогами статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок".

Аудитори не отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази того,що фiнансова звiтнiсть була суттєво викривлена у зв'язку з iнформацiю,що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до ДКЦПФР.

2.6.3 Виконання значних правочинiв

Вiдповiдно до ст.70 Закону України "Про акцiонернi товариства" рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна (робiт, послуг), що є його предметом, становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства, за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi приймається наглядовою радою, якщо вона перевищує 25% - рiшення про вчинення такого правочину приймається загальними зборами акцiонерiв.
Вартiсть активiв Товариства за даними останьої рiчної фiнансової звiтностi на 31.12.2010 року складала 2439,8 тис.грн., вiдповiдно значним буде правочин на суму бiльше 243,9 тис.грн. (2439,8 тис.грн. х 10%), а загальними зборами акцiонерiв повинен розглядатися правочин на суму бiльше 609,95 тис.грн.
В той же час, Статутом Товариства затвердженим 25.05.1997р. визначення критерiїв для вiднесення правочину до категорiї значних правочинiв має свої особливостi:
- вiдповiдно п.8.1. Статуту за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.05.1997р. Спостережна рада у Товариствi не створюється;
- вiдповiдно п.8.2.3. Статуту до компетенцiї Загальних зборiв Товариства вiдноситься затвердження угод, якщо їх сума перевищує суму, що еквiвалентна 5000 мiнiмальним заробiтним платам, виходячi iз ставки мiнiмальної заробiтної плати, яка дiє на момент укладання вiдповiдних угод. Ця сума складала на перiод з 01.01.2011р. по 31.03.2011р. - 4705,0 тис.грн. (941 грн. х 5000), з 01.04.2011р. по 30.09.2011р. - 4800,0 тис.грн. (960 грн. х 5000), у груднi - 5020,0 тис.грн.
Правлiння та Голова Правлiння згiдно з п.8.3. Статуту вирiшують всi питання дiяльностi Товариства крiм тих, якi входять у виключну компетенцiю загальних зборiв. Голова Правлiння вiд iменi Товариства укладає договори та iншi угоди.
На протязi 2011 року правлiнням ВАТ "Екогазсервiс" розглядалися питання та виносилися рiшення про ремонт пожежних водогонiв, реконструкцiю полiв фiльтрацiї та дренажних колодцiв (протокол засiдання № 6 вiд 27.05.2011р.), заключення договорiв з пiдрядними органiзацiями по усуненню недолiкiв в сферi пожежної та технiчної безпеки (протокол засiдання № 7 вiд 07.06.2011р.), про проведення iнтернету та ремонт покрiвлi адмiнкорпусу (протокол засiдання № 8 вiд 04.07.2011р.), про встановлення протипожежної сiгналiзацiї в адмiнкорпусi та iншi.
На пiдстаi наданих до аудиторської перевiрки документiв, ми можемо зробити висновок, що Товариство не мало у 2011 роцi значних правочинiв рiшення про вчинення яких повинно прийматися загальними зборами вiдповiдно до Статуту.
Проте, аудитори звертають увагу на необхiднiсть приведення положень Статуту Товариства у вiдповiднiсть до ст.70 Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 року № 514-VI.


2.6.4 Вiдповiднiсть стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вимогам законодавства

Метою виконання процедур щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України <Про акцiонернi товариства> було отримання доказiв, якi дозволяють сформувати судження щодо вiдповiдностi системи корпоративного управлiння у товариствi вимогам Закону України <Про акцiонернi товариства> та вимогам Статуту.
Станом на 31.12.2011 року загальна кiльiсть акцiонерiв складає 732 особи, у т.ч.:
- фiзичнi особи - 728 чоловiк;
- юридичнi особи - 1 особа;
- номiнальнi утримувачи - 3 юридичнi особи.

Формування складу органiв корпоративного управлiння акцiонерного Товариства здiйснюється вiдповiдно до:
- статтi 8 Статуту, затвердженого 29.05.1997 року.
- рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 08.05.2007 року.
Протягом звiтного року в ВАТ "Василькiвська фiрма "Екогазсервiс" функцiонували наступнi органи корпоративного управлiння:
- Вищий орган Товариства - Загальнi збори акцiонерiв,
- Виконавчiй орган - Правлiння (5 осiб),
- Ревiзiйна комiсiя (3 особи).
За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.05.1997 року (протокл № 1), та вiдповiдно пункту 8.1. Статуту Спостережна рада у Товариствi не створена.
. Кiлькiсний склад сформованих органiв корпоративного управлiння вiдповiдає вимогам Статуту та вимогам, встановленим рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 01 вiд 08.05.2007.року)
Функцiонування органiв корпоративного управлiння регламентується положеннями Статуту.
Статутом не передбачено затвердження будь-яких додаткових положень, що регламентують функцiонування органiв корпоративного управлiння.
Згiдно до Закону України <Про акцiонернi товариства>, Наглядова Рада акцiонерного товариства може прийняти рiшення щодо запровадження в товариствi посади внутрiшнього аудитора. Проте, створення служби внутрiшнього аудиту не передбачено Статутом ВАТ "Василькiвська фiрма "Екогазсервiс" та внутрiшнiми документами акцiонерного товариства.
Щорiчнi загальнi збори акцiонерiв не завжди проводились в термiн, визначений Законом України <Про акцiонернi товариства> - до 30 квiтня.
Збори акцiонерiв по затвердженню результатiв фiнансово-господарської дiяльностi за 2009 рiк були проведенi 30.08.2010р.
Збори акцiонерiв по затвердженню результатiв фiнансово-господарської дiяльностi за 2010 рiк були запланованi на 21.04.2011р. iнформацiя про дату проведення зборiв та про порядок денний опублiкована в газетi "Вiдомостi Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" вiд 28.02.2011р. № 39. Збори не вiдбулися в наслiдок ненаявностi кворуму. Зареєструвались акцiонери та їх предстаники, що володiють 56% вiд статутного фонду, а необхiдно не меньш нiж 60% (протокол № 1 засiдання манданої комiсiї вiд 21.04.2011р.).
Збори акцiонерiв по затвердженню результатiв фiнансово-господарської дiяльностi за 2011 рiк заплановано провести 20.04.2012р. iнформацiя про дату проведення зборiв та про порядок денний опублiкована в газетi "Вiдомостi Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" вiд 17.02.2012р. № 33.
Протягом звiтного року правлiння товариства здiйснювало поточне управлiння фiнансово-господарською дiяльнiстю в межах повноважень, якi встановлено Статутом акцiонерного товариства. У складi правлiння протягом звiтного року змiни не вiдбулися.
Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю акцiонерного товариства протягом звiтного року здiйснювався ревiзiйною комiсiєю. Пiдтвердження фiнанасового звiту за 2010 рiк здiснила ТОВ <АФ "Марал> (на пiдставi договору № 21 вiд 28.03.2011р.).
Фактична реалiзацiя функцiй ревiзiйної комiсiї протягом звiтного року пов'язана з перевiркою фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерного товариства за 2010 рiк. Звiт ревiзiйної комiсiї, затверджений протокол засiдання ревiзiйної комiсiї № 1 вiд 01.04.2011 року, не мiстить суттєвих зауважень щодо порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi, й пiдтверджує достовiрнiсть та повноту даних фiнансової звiтностi за 2010 рiк. Звiт ревiзiйної комiсiї було розглянуто й затверджено засiданням правлiння та запропоновано затвердити загальними зборами акцiонерiв 21 кiвтня 2011 року.
Спецiальнi перевiрки протягом звiтного року ревiзiйною комiсiєю не проводились.
На дату надання цього звiту ревiзiйною комiсiєю товариства завершено перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2011 рiк (протокол Ревiзiйної комiсiї вiд 17.02.2012р.)
У 2011 роцi вiдбулася змiна зовнiшнього аудитора з ПП "Аудиторська фiрма "АМКО" на ТОВ <Аудиторська фiрма "Марал" у зв"язку з тим, що попереднiй аудитор вибув з Реєстру суб"єктiв аудиторської дiяльностi. Затвердження зовнiшнього аудитора - ТОВ <АФ "Марал> вiдбувалось у вiдповiдностi до вимог Статуту товариства рiшенням засiдання Правлiння (протокол засiдання Правлiння № 2 вiд 14.02.2011 року).
За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України <Про акцiонернi товариства> можна зробити висновок:
- прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у товариствi вiдповiдає вимогам Статуту, але з урахуванням обставин, якi викладено вище в значнiй мiрi не вiдповiдає вимогам Закону України <Про акцiонернi товариства>.

2.6.5 iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства

Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов'язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 , аудитор виконав процедури необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовуватиметься пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства. Аудиторами були проведенi аналiтичнi процедури, виконанi спостереження та перевiрка.

Аудитори не отримали доказiв стосовно суттєвого викривлення фiнансової звiтностi ВАТ <Василькiвська фiрма "Екогазсервiс> в наслiдок шахрайства.


2.7. Економiчний аналiз фiнансового стану ВАТ "Екогазсервiс" станом на 31.12.2011 року.
Пiд час дослiдження фiнансового стану ВАТ "Екогазсервiс" були використанi показники форм рiчної фiнансової звiтностi: балансу, звiту про фiнансовi результати.

Аналiз показникiв дiяльностi товариства в динамiцi:

№ пIп Коефiцiєнт Формула розрахунку На 31.12.2010 рiк На 31.12.2011 року Позитивне значення показника
1 Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi К1 = (Грошовi кошти та їх еквiваленти+поточнi фiн. iнвестицiї) I Поточнi зобов'язання 0,43 0,96 0,25-0,5
2 Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) К2 = (Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв) I (Довгостроковi зобов'язання + поточнi зобов'язання + Доходи майбутнiх перiодiв) 2,93 2,47 1,0 - 2,0
3 Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (платоспро-можностi або автономiї) К3 = Власний капiтал I Вартiсть майна (пiдсумок активу балансу) 0,79 0,76 0,25 - 0,5
4 Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування) К4 = (Цiльове фiнансування + Довгостр.зобов.+ Поточнi зобов.+ Доходи майб.перiодiв) I Власний капiтал 0,26 0,32 0,5 - 1,0
5 Коефiцiєнт зносу основних засобiв Ф 1 р.032IФ 1р.031 0,78 0,73 Зменшення
6 Коефiцiєнт рентабельностi активiв Ф 2 р.190 I Ф 1 р. 280 0,16 0,06 Збiльшення
7 Чистий оборотний капiтал (тис грн.) Ф1 р.260 -р.620 969,6 983,2 Збiльшення

За пiдсумками господарсько-фiнансової дiяльностi в 2011 роцi товариство отримало прибуток в сумi 169,1 тис. грн.
Коефiцiєнти абсолютної та загальної лiквiдностi мають позитивнi значення.
Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi дорiвнює 0,76, тобто в товариствi 76% складає власний капiтал у загальнiй сумi коштiв, що авансованi в його дiяльнiсть.
Коефiцiєнт структури капiталу станом на 31.12.2011 року дорiвнює 0,┐32, що свiдчить про залежнiсть товариства вiд залучений коштiв на 32% .
Вартiсть чистих активiв Товариства на кiнець звiтного перiоду бiльша вiд статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України.
Все вищенаведене дає пiдставу свiдчити про стабiльнiсть фiнансового стану Товариства та про перспективу його подальшого успiшного розвитку та безперервного функцiонування як суб'єкта господарювання.
2.8. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму:

Назва аудиторської фiрми ТОВ Аудиторська фiрма <Марал>
iдентифiкацiйний код
юридичної особи 21625537
Юридична адреса
Мiсценаходження юридичної особи 04070 м. Київ, вул. Набережно-Лугова 2Д
тел.050-35-35-345

Номер, дата видачi
свiдоцтва про державну реєстрацiю
Свiдоцтво № 21625537 видане 12.12.1994р. Подiльською районною державною адмiнiстрацiєю м. Києва, виписка з ЕДР серiя ААБ № 424696
Номер, дата видачi свiдоцтва про внесення
до Реєстру суб'єктiв, якi можуть
здiйснювати Аудиторську дiяльнiсть № 0506, виданого на пiдставi рiшення Аудиторської палати України вiд 26.01.2001 року № 98 та термiн чинностi якого продовжено рiшенням Аудиторської палати України вiд 23.12.2010 року №158, до 23.12.2015 року

Номер, дата видачi свiдоцтва про внесення
до Реєстру аудиторiв, якi можуть
проводити аудиторськi перевiрки
фiнансових установ, що надають послуги
на ринку цiнних паперiв
Номер, дата видачi сертифiката аудитора 1) сертифiкат серiї А №001351 виданий рiшенням Аудиторської палати України №18 вiд 05.07.1994 р. дiю сертифiкату продовжено рiшенням Аудиторської палати до 05.07.2013 р.
2) сертифiкат серiї А №005992 виданий рiшенням Аудиторської палати України №104 вiд 30.11.2001 р. дiя сертифiкату до 30.11.2015 р
Телефон 050-35-35-345
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання ВАТ "Екогазсервiс" надає послуги по прийому, зберiганню та вiдпуску скрапленого газу пiдприємствам та населенню Київської обл.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування Суттєвих вiдчужень або придбань не було
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення До основних засобiв Товариства вiдносяться матерiальнi активи, очикуваний термiн корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року i первисна вартiсть яких бiльше 1000 грн. (пункт 16.1 наказу вiд 28.12.2008р.)
У 2011 роцi знос (амортизацiя) основних засобiв в бухгалтерському облiку нараховувався за податковим методом (пункт 16.1.2 наказу вiд 28.12.2008р
У податковому та бухгалтерському облiку нарахування амортизацiї з 01.04.2011р. проводилося вiдповiдно до ст.145 Податкового Кодексу України (додаток 1 до наказу вiд 28.03.2011р).
До малоцiнних необоротних матерiальних активiв Товариства вiдносяться активи, строком служби бiльше року, та вартiсна оцiнка яких не перевищує 1000 грн. (згiдно п.5 П(С)БО № 7 "Основнi засоби" та облiковiй полiтицi, (пункт 16.3 наказу наказу вiд 28.12.2008р.) Знос по малоцiнним необоротним матерiальним активам в бухгалтерському облiку нараховується в розмiрi 50% при введеннi їх в експлуатацiю решта 50% - у мiсяцi х вилучення з активiв (пункт 16.3.1 наказу вiд 28.12.2008р.).
Залишкова вартiсть -956,6 тис.грн.
Первiсна вартiсть - 3624,4 тис. грн.
Знос - 2658,8 тис.грн.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Головною проблемою, яка впливає на дiяльнiсть пiдприємства є низька платоспроможнiсть спожiвачiв скрапленого газу - пiдприємств та населення.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства В 2011 роцi Товариство не сплачувало штрафiв.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Все фiнансування дiяльностi пiдприємства йде за рахунок наданих послуг. В зв'язку iз зниженням обсягiв наданих послуг положення пiдприємства є скрутним.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів Пiдприємство немає не виконаних договорiв.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) В 2012 роцi планується провести роботу по переосвiдченню ємностей для зберiгання скрапленого газу, а також поточнi ремонти технологiчного обладнання.
Планується зменьшити затрати по прийому, зберiганню та вiдпуску скрапленого газу за рахунок збiльшення об'ємiв його реалiзацiї.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок Полiтика вiдсутня
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається Судових справ не було
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі WWW-адреса в товариствi вiдсутня
E-mail - ekogaz@ukr.net

ВАТ "Екогазсервiс" не вважає за необхiдне надавати у рiчному звiтi за 2011 рiк "Iнформацiю про стан корпоративного управлiння".

ВАТ "Екогазсервiс" не проходило процедуру отримання рейтингу оскiльки не пiдпадає пiд ознаки обов'язкового рейтингування.

Iншої iнформацiї немає.